Dessa är alla extraordinära förmåner för egenföretagare som förvaltas av ömsesidiga försäkringsbolag
  1. Alla de extraordinära förmåner som ömsesidiga bolag har hanterat och betalat ut till egenföretagare sedan pandemin
  2. Extraordinär förmån för egenföretagare i La Palma som var tvungna att stänga sina företag på grund av vulkanutbrottet

Utöver förmåner som egenföretagare vanligtvis har rätt tillsåsom tillfällig och permanent funktionsnedsättning eller upphörande av verksamheten – bland annat-, kunde de som var anslutna till Special Regime for Self-Employed Workers (RETA) samla in, inför en rad exceptionella omständigheter, andra extraordinära subventioner. Och i dessa fall, ömsesidiga bolag är också de enheter som ansvarar för dess förvaltning.

Till exempel stöd för att avbryta verksamheten under pandemin, upphörande av verksamhet som är förenlig med egenföretagande eller den extraordinära förmånen för säsongsarbetare, eller till och med den extraordinära förmånen för egenföretagare som berörs av att deras verksamhet tillfälligt upphör. Även för de egenföretagare, som trots att de inte uppfyller kraven för att få tillgång till upphörande av verksamheten drabbas av en inkomstminskning när vissa omständigheter inträffar, såsom den förmån som beviljas efter utbrottet avvulkanen La Palma, som tvingade fram stängningen av hundratals företag.

Från Association of Work Accident Mutual Insurance Companies (AMAT), en förening som samlar de 18 enheterna som samarbetar med socialförsäkringen, förklarade de att ”för att lindra de negativa ekonomiska effekterna som egenföretagare kan påverkas, med sitt ursprung befintlig förmån ordinarie Upphörande av verksamhet, till följd av Covid-19, En serie tillfälliga extraordinära förmåner inrättades som skulle göra det möjligt för den egenföretagare att upprätthålla sin verksamhet under perioder av osäkerhet.”

I denna mening klargjorde revisionsrätten i en nyligen gjord rapport att artikulationen av dessa extraordinära förmåner ”har gjort att dess ursprungliga karaktär som en ekonomisk förmån från det sociala trygghetssystemet har förvandlats till en juridisk person mer i linje med de inspirerande principerna i de offentligt stöd, även om det har hanterats av socialförsäkringen” med de ömsesidiga försäkringsbolagen som samarbetar med socialförsäkringen som ansvarar för att hantera dessa förmåner på deras vägnar.

Nedan går vi igenom alla extraordinära förmåner som vissa egenföretagare har haft tillgång till sedan 2020, året för pandemin, och vars ledning och betalning har ansvarat för de ömsesidiga bolagen som samarbetar med socialförsäkringen.

Alla extraordinära förmåner som ömsesidiga försäkringsbolag har förvaltat och betalat ut till egenföretagare sedan pandemin

Upphörande av verksamheten på grund av larmtillstånd

Denna extraordinära förmån riktade sig till alla egenföretagare, oavsett om de var skyddade av det ordinarie upphörandet av verksamheten eller inte, som var tvungna att lägga ner sina företag – eller drabbades av en inkomstminskning med mer än 75 % – på grund av larmtillståndets förklaring under pandemimånaderna.

Subventionen Den hade en initial varaktighet på en månad, med möjlighet till förlängningfram till den sista dagen i månaden då larmtillståndet upphörde, något som slutligen inträffade den 30 juni 2020. Och, som indikerat av AMAT, förmånsbeloppet uppgick till 70 % av regleringsbasen.

Upphörande av verksamhet som är förenlig med egenföretagande

Efter att larmtillståndet beslutade under pandemin, och i syfte att underlätta återgången till verksamhet för egenföretagare som var tvungna att stänga sina företag, godkände regeringen en förlängning av det extraordinära upphörandet av verksamheten, vilket gör det möjligt för dem att från de ömsesidiga försäkringsbolagen ta ut ovannämnda 70 % av regleringsbaserna, samt återkräva bidragsbeloppet för vanliga oförutsedda händelser som skulle ha uppstått om egenföretagaren inte utövade någon verksamhet.

Även om denna extraordinära förmån först kunde tas emot fram till den 30 september 2020, slutligen utökades den successivtgradvis skärpning av kraven på inkomstminskning som egenföretagare var tvungna att bevisa fram till den 28 februari 2022.

I denna fråga påminde AMAT om att de bestämmelser som reglerade både denna extraordinära förmån och resten, ömsesidiga bolag att provisoriskt godkänna ansökningarnaså att senare, De kommer att granska alla provisoriska resolutioner.

”När uppgifterna har verifierats av det ömsesidiga försäkringsbolaget för ett provisoriskt erkännande av förmånen, skulle vi gå vidare till göra anspråk på förmåner som de egenföretagare som inte uppfyller kraven felaktigt fått lagligt etablerad”, förklarade de. De ömsesidiga försäkringsbolagen fortsätter att arbeta med översynsprocessen av detta extraordinära stöd.

Upphörande av verksamhet för säsongsarbetare

Parallellt, i juni 2020, en extraordinär förmån som riktar sig till den tillfälliga egenföretagaren vars enda jobb under de senaste två åren hade utförts inom den särskilda ordningen för egenföretagare (RETA), de skulle inte ha arbetat mer än 120 dagar under denna period och var registrerade vid tidpunkten för begäran.

Liksom i resten av de extraordinära förmånerna för upphörande av verksamheten ”påpekar vi att storleken på denna extraordinära förmån för säsongsarbetare skulle vara motsvarande 70 % av minimiavgiftsunderlaget”, förklarade de från AMAT.

Upphörande av verksamheten för egenföretagare på grund av tillfälligt avstängning av all verksamhet i pandemin

Efter larmtillståndet var många egenföretagare dedikerade till vissa sektorer tvungna att fortsätta utan att öppna sina företag. För dessa fall, a extraordinär förmån för upphörande av verksamheten på grund av ett tillfälligt avstängning av all verksamhet ”som en åtgärd för att begränsa spridningen av covid-19-viruset.”

De belopp som dessa egenföretagare samlade in, och som deras ömsesidiga försäkringsbolag förvaltade och betalade, ökade med månaderna och därför kunde många öppna sina företag, med början på 50 % och slutade på 70 %. Denna förmån extraordinärt kan begäras högst fram till den 30 juni 2022.

Extraordinära förmåner som förvaltas av ömsesidiga bolag för egenföretagare.

Förmån för egenföretagare som inte var berättigade att upphöra med verksamheten trots att de minskade sin inkomst under pandemin

De egenföretagare som utan att kunna dra nytta av den extraordinära förmånen för upphörande av verksamheten och som utan att avbryta sin yrkesverksamhet fick sin inkomst minskad på grund av pandemin, De kan också begära en extraordinär förmån, motsvarande 50 % av minimiunderlaget offert på din aktivitet.

Från och med den 1 mars 2021 kunde ömsesidiga bolag börja se över de provisoriska beslut som beviljats ​​för dessa förmåner, och kräva återbetalning av förmånen till de egenföretagare som inte uppfyllde kraven, som t.ex. har drabbats av en omsättningsminskning på 75 % eller mer jämfört med vad de fick under fjärde kvartalet 2019.

Efter pandemin upplevde egenföretagarna på ön La Palma en nödsituation, efter att öns vulkan hade utbrott. Av denna anledning var många tvungna att stänga sina företag, permanent eller tillfälligt. Och med tanke på denna situation godkände regeringen också upp till tre typer av stöd, som De sköttes också av de ömsesidiga föreningarna som samarbetade med socialförsäkringen.

Först och främst fick dessa egenföretagare tillgång till ordinarie förmån för upphörande av verksamheten, med tanke på vulkanutbrottet som en orsak till force majeure som orsakade tillgång till den så kallade ”egenföretagarstrejken.” Likaså artikulerade de två extraordinära förmåner för upphörande av verksamheten för egenföretagare som antingen varit tvungna att avbryta all sin verksamhet eller har sett sina företag påverkas av vulkanutbrottet.

För det första artikulerades tillgång till en extraordinär förmån för upphörande av verksamheten, vilket uppgår till 70 % av det minimiavgiftsunderlag som motsvarar verksamhetenmed en maximal varaktighet av sex månader, vilket De kommer inte att dras av från de ordinarie ersättningsperioder som man skulle ha rätt till i framtiden.. Dessutom måste dessa egenföretagare uppfylla ytterligare en rad krav:

  • Vara registrerad i den särskilda ordningen för egenföretagare (RETA).
  • Var uppdaterad med betalningen av sociala avgifter. ”Om så inte är fallet kommer ledningsorganet att bjuda in egenföretagaren att betala så att de kan reglera sin situation inom den icke-förlängningsbara perioden på trettio kalenderdagar”, förklarade de från AMAT.