Egenföretagare kan nu veta om socialförsäkringen kommer att reglera sina avgifter i år

Egenföretagare har redan lämnat bakom sig 2023, året då avgiftssystemet för realinkomst lanserades. Nu när 2024 har börjat kan alla egenföretagare veta säkert Vad var din nettoavkastning? under föregående år och därför om de betalat sina avgifter baserat på din faktiska inkomst.

Från och med juli i år, när INKOMST-kampanjen avslutas och uppgifterna korsas med statskassan, Socialförsäkringen kommer att reglera de avgifter de betalade 2023 alla egenföretagare. Beroende på inkomsten de tjänade förra året kan vissa ha betalat mindre avgifter än de borde enligt den faktiska inkomstavgiftstabellen och Finansdepartementet kommer att debitera dem under de kommande månaderna för skillnaden de missade att betala. Det kan också hända att de har ”övernoterat” och slutligen får tillbaka detta överskott av avgifter som de betalat under det senaste året.

Nu när år 2023 är slut kan egenföretagare beräkna exakt vad din nettoavkastning var förra året och kontrollera utifrån denna faktiska inkomst vilken avgift ska de ha betalatoch om det är högre eller lägre än vad de faktiskt betalade.

För att göra detta har de till sitt förfogande en Skatteverkets verktyg där de kan infoga alla inkomster och utgifter de fick 2023, samt de olika sänkningarna utifrån deras personliga situation. Med alla dessa data, simulatorn kommer att beräkna den exakta prestation de kommer att ha i nästa INKOMST och därför kommer de enkelt att kunna se hur mycket de borde ha bidragit med och om socialförsäkringen kommer att reglera dem under de kommande månaderna.

Hur kan egenföretagare veta om socialförsäkringen kommer att reglera sina avgifter i år?

För att göra denna prognos, Egenföretagare måste följa bara fyra steg. Gå först in i INKOMST-simulatorn, kontrollera sedan vad deras nettoavkastning var 2023 och beräkna bidragsunderlaget de skulle ha haft. Slutligen måste de kontrollera om grunden som de citerade 2023 var korrekt.

Alla dessa steg är detaljerade och förklarade nedan.

1. Simulera 2023 års inkomstdeklaration

Skatteverket har uppdaterat sin RENTA Web Open-verktyga simulator som egenföretagare nu kan förutse i detalj hur mycket de ska betala i nästa persondeklaration eller hur mycket de kommer att ta utifall de får självskattningen att återkomma.

Egenföretagaren kan få tillgång till simulatorn för personlig inkomstdeklaration genom Skatteverkets elektroniska huvudkontor, i avsnittet Open Web Rent. Väl inne är operationen väldigt enkel: ett fönster visas där du kan välja rutan ’Ny deklaration’ eller ’last’.

Det sista alternativet har funnits i några år och består av egenföretagare De kan omedelbart importera resultaten av sin aktivitet genom rekordböcker. Genom att helt enkelt ladda upp detta dokument i Excel till systemet kommer de viktigaste uppgifterna i deklarationen att fyllas i automatiskt, vilket i grunden är de avdragsgilla intäkterna och kostnaderna för 2021.

Om du nu inte har dessa böcker till hands kan du också göra en uppskattning av deklarationen genom att klicka på ’Ny deklaration’. Därifrån kommer du in i simuleringen och den första skärmen kommer att samla in skattebetalarnas identifieringsuppgifter. Om du inte har ättlingar behöver egenföretagaren bara fylla i några rutor som NIF, namn och efternamn, civilstånd, om det är en individuell deklaration eller inte, födelsedatum, kön och autonom gemenskap.

Efter att ha fyllt i dessa uppgifter och klickat på knappen acceptera, kommer att gå vidare till nästa fas av simulatorn, där sammanfattningen av deklarationerna kommer att förekomma direkt. Väl inne i deklarationen hittar egenföretagaren flera sidor som ger möjlighet att slutföra från möjliga uppdrag till enheter som kyrkan, till inkomster från fastighetskapital eller arbete. Men den som verkligen intresserar de flesta egenföretagare är sida 7.

Denna sida måste fyllas i av alla egenföretagare som betalar skatt genom direkt uppskattning – i händelse av att betala skatt per moduler, måste följande sida fyllas i. I det första avsnittet av denna skärm måste du fylla i en del information såsom vilken typ av aktivitet som utförs – och som kan väljas i listrutan 0166-. Om du inte har registerböckerna vid den tidpunkten måste du fylla i en efter en både följande inkomstfält – drift, ekonomi, subventioner etc. – och de avdragsgilla utgifterna – aktieköp, socialförsäkring, dieter. .-.

2. Kontrollera vad nettoavkastningen var 2023

När alla fält är ifyllda, Programmet kommer nu att beräkna nettoavkastningen av aktiviteten – vanligtvis ruta 0224 -, vilket är vad som senare, efter tillämpning av andra möjliga avdrag, avgör om resultatet ska betalas eller återbetalas och med vilka belopp.

Och det viktigaste, Detta resultat kommer att fastställa vad den verkliga inkomsten är att egenföretagaren skaffat sig under året och som därför kommer att avgöra vilket avgiftsunderlag som han eller hon borde ha haft.

Som Skatteverket har förklarat kommer avgiftsunderlaget för realinkomst i direktuppskattningsmetoden att bestämmas med hjälp av c.plats 0224: ”Nettoprestanda”.

Men för autonom i moduler, Om de tillhör annan verksamhet än jordbruk, boskap och skogsbruk, fastställs det med beloppet i rutan 1465”Tidigare nettoinkomst” från inkomstdeklarationen.

Om de är det egenföretagare i moduler inom jordbruk, boskap och skogsbrukden faktiska inkomsten kan ses i belopp i ruta 1539: ”Minoriserad nettoinkomst” av inkomstdeklarationen.

3, Beräkna avgiftsunderlaget de borde ha haft efter sin reala inkomst

Metoden för beräkna den faktiska inkomst som kommer att användas för att fastställa avgiftsunderlaget av varje egenföretagare baseras först och främst på nettoinkomst som ska deklareras till Skatteverket årligen, det vill säga i inkomsten minus de avdragsgilla utgifterna som egenföretagaren hade 2023. Till detta resultat ska läggas egenföretagarkvoten. Slutligen skulle vi behöva subtrahera 7 % av utgifterna som är svåra att motivera, när det gäller att vara en fysisk person som är egenföretagare. Om det var företag skulle siffran vara 3 %.

För att bättre illustrera denna beräkning skulle man kunna ge exemplet med en frilansande designer i direkt uppskattning vars månatliga fakturering – det vill säga hans genomsnittliga inkomst – var 4 000 euro per månad och hans avdragsgilla kostnader var 1 500 euro per månad.

För detta resultat, fortsatte statskassan, skulle avdraget för generiska utgifter behöva tillämpas. Det finns många utgifter som en egenföretagare inte kan dra av från sin verksamhet inför statskassan men som representerar en kostnad. Dessa omöjliga att motivera utgifter har tagits med i beräkningen när man skapade formeln för att beräkna socialförsäkringsavgiften för egenföretagare. När det gäller denna journalist, eftersom han är egenföretagare i direkt uppskattning, kan 7 % avdrag göras för generiska utgifter enligt regeln.

Om man tar som referens nettoinkomsten för denna egenföretagare (2 500 euro per månad) och tillämpar avdraget på 7 % kommer vi att få ett resultat på 175. Detta resultat måste subtraheras från nettoinkomsten.

4. Kontrollera om bidragsunderlaget 2023 var lämpligt

När nettoavkastningen har erhållits enligt socialförsäkringsmetoden kommer egenföretagaren att kunna kontrollera om det du betalade under föregående år motsvarade basen som han skulle ha betalat efter sin verkliga inkomst.

I det här speciella fallet skulle ditt månadsmedelvärde vara 2 325 euro per månad, så din bidragsbas skulle ligga i del 9 i bidragstabellen. Det vill säga, din avgift 2023 borde ha varit minst 330 euro per månad.

Tabell över egenföretagares reala inkomst

Låt oss föreställa oss att 2023 hade denna egenföretagare ännu inte rapporterat sin verkliga inkomst och citerade för en bas på 290 euro per månad. OCHI det här fallet betalade han varje månad 40 euro mindre till socialförsäkringen för sina bidrag.

Därför kommer socialförsäkringen under andra halvåret i år att reglera cirka 480 euro för de avgifter som du slutade betala 2023, beroende på din reala inkomst.