Förändringarna i personskatteförordningen träder i kraft som kräver att alla egenföretagare ska betala sin INKOMST

Den 6 december 2023 offentliggjordes kungligt dekret 1008/2023 av den 5 december i den officiella statstidningen (BOE), genom vilken Personskattebestämmelserna ändras. Den trädde i kraft dagen efter publiceringen i BOE, det vill säga den 7 december 2023.

Som de påpekar från State Tax Administration Agency (AEAT), dessa är ”tekniska specifikationer för tidigare lagliga ändringar.” De efterföljande regleringstexter som redan förde fram dessa förslag förblir därför i kraft. Den främsta är skyldigheten för alla egenföretagare, oavsett inkomst, att lämna INKOMSTdeklarationen i juni 2024. Åtgärder avseende personlig inkomstskatt ingår även för tillväxtföretag, eller även kallad startupsoch för konstnärer och litterära och vetenskapliga verk.

Deklarationsskyldighet för egenföretagare som har registrerats 2023

Avsnitten 2 och 3 i artikel 61 i denna förordning innehåller deklarationsskyldighet för alla de personer som någon gång under räkenskapsåret 2023 varit registrerade som egenföretagare.

Det återspeglas på detta sätt: ”Outan hinder av ovanstående kommer alla de fysiska personer som när som helst under skatteperioden skulle ha varit registrerade, som egenföretagare, i Särskilda ordningen för egenföretagare att vara deklarationsskyldiga. eller egenföretagare, eller i den särskilda socialförsäkringsordningen för sjöarbetare.”

Därför kan alla personer som har varit registrerade i Special Regime for Self-Employed Workers (RETA) mellan 1 januari och 31 december 2023 kommer att behöva presentera INTÄKTEN 2024. I detta avseende förklarade ministern för integration, social trygghet och migration 2022 att det vid den tiden fanns mer än 200 000 egenföretagare som inte lämnade in sin personliga inkomstdeklaration. Figur därför att ta hänsyn inför de nya inkomstdeklarationerna som kommer att tvingas göra det.

Innehållningssatsen vid beredning av litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk sänks till 7 %

Punkt 4 i artikel 80.1 ändras också, varmed den reduceras, förutsatt att vissa krav är uppfyllda, källskattesatsen på 7 % på arbetsinkomst som härrör från produktion av litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk. Detta kompletterar vad som framgår av punkt 2 i artikel 101, där det föreskrivs att bevarandegraden för immateriella rättigheter är 15 %, utom när 7 % är tillämplig.

Sålunda säger punkt 4 i artikel 80.1: ”(…) innehållsprocenten för arbetsinkomst som härrör från produktion av litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk som avses i föregående stycke kommer att vara 7 procent.” Och nedan är kraven: ”när volymen av sådan full inkomst som motsvarar närmast föregående räkenskapsår är mindre än 15 000 euro och representerar mer än 75 procent av summan av den fulla inkomsten från ekonomisk verksamhet och arbete som den skattskyldige har erhållit i nämnda träning. För tillämpningen av denna typ av innehållande måste skattskyldiga informera betalaren om inkomsten om förekomsten av nämnda omständigheter och betalaren är skyldig att behålla det vederbörligen undertecknade meddelandet.”

Och punkt 2 i artikel 101 säger: ”Den procentandel av innehållande och betalning på grund av inkomsten från immateriella rättigheter, oavsett klassificering, kommer att vara 15 procent, utom när satsen på de 7 procent som anges i nummer 4 i avsnittet 1 i artikel 80 eller i punkt d) i artikel 95 § 1 i denna förordning.” Och nedan är specifikationen: ”På samma sätt kommer nämnda procentsats att vara 7 procent i fallet med förskott på konto som härrör från överföringen av utnyttjandet av upphovsrätter som kommer att tillfalla under flera år.”

María Ángeles Díez påminde om att ”konstnärer har fått en förbättrad skatteordning och sociala bidrag för att motverka deras instabilitet och ekonomiska osäkerhet, åtgärder som är resultatet av konstnärens nya status.”

Med verkan från den 1 januari 2023 har innehållet av inkomst från immateriella rättigheter, oavsett klassificering, sänkts från 19 % till 15 %. Dessutom, om vissa krav är uppfyllda, kommer denna källskatt att vara 7 % när:

  • Din nettoinkomst är under 15 000 euro per år.
  • Låt denna verksamhet vara din huvudsakliga inkomstkälla, för vilken det är nödvändigt att den utgör 75 % av din totala inkomst.

Det blir artisterna själva som ska kommunicera detta till betalaren, eller så kommer de att ange det på sina fakturor som, eftersom de inte överstiger 15 000 euro, gäller 7%.

Befrielse från arbetsinkomst in natura som härrör från leverans av aktier till anställda av startups

När det gäller startupsartikel 43 (Leverans av aktier till arbetare) hänvisar till befrielse från arbetsinkomst härrör från leverans av aktier eller andelar till anställda i framväxande företag, eftersom det i detta fall inte krävs att erbjudandet lämnas under samma villkor för alla arbetare.

Det uttrycks på följande sätt: ”När det gäller leverans av aktier eller andelar som beviljats ​​anställda i ett framväxande företag som avses i lag 28/2022, av den 21 december, om främjande av tillväxtföretags ekosystem, kommer det inte att vara nödvändigt för att erbjudandet skall kunna lämnas under de villkor som anges i de föregående styckena, och det måste lämnas inom företagets allmänna ersättningspolicy och bidra till arbetstagarnas deltagande i den senare.

Som förklarat, María Ángeles Díez, professor i finans- och skatterätt vid distansuniversitetet i Madrid (UDIMA)”när en anställd får aktier i det företag han arbetar i, anses det som betalning in natura, och för att han ska vara befriad från arbetsinkomst måste de erbjudas alla arbetare, så att de inte skaffar sig mer än 5 % av andelen i företaget och att de finns kvar i tre år.”

”I det här fallet – fortsätter han – och med denna ändring av förordningen, om ett framväxande företag ersätter sina anställda med aktier, är kravet att de ska erbjudas dem alla inte nödvändigt. Det har sin logik, eftersom ett framväxande företag inte ens har en ersättningspolicy, förutom vad dess grundare har fastställt i stadgarna. Därför i företag som inte växer fram, eller startupsfår leveransen av aktier inte vara selektiv så att den kan betraktas som en skattefri naturaintäkt, eftersom, om den är selektiv, den arbetstagare som tar emot den måste betala skatt på dem.