Labour förbereder ökningen av indexet som sätter de gränser som egenföretagare tar ut när de upphör med verksamheten

Regeringens andre vicepresident och arbets- och ekonomiminister, Yolanda Díaz, har bekräftat att din portfölj förbereder regeln för att omvärdera Multiple Effects Public Income Indicator (IPREM) med 3 %. Även om detta är ett förslag, med tanke på att det fortfarande inte finns någon överenskommelse inom regeringen, skulle det om ökningen inträffar öka högsta och lägsta belopp av förmånen för upphörande av verksamheten som egenföretagare kan få”eftersom denna indikator beaktas för att beräkna denna förmån,” förklarade socialförsäkringskällor till detta medium.

Enligt Díaz måste ökningen av indikatorn göras på ett ”väsentligt” sätt, och han försäkrade att den kan genomföras trots förlängningen av de allmänna statsbudgetarna (PGE), som tillkännagavs under hans framträdande på Labour and Social Ekonomikommissionen. IPREM, som fungerar som en indikator för att beräkna beloppet och gränserna för att få tillgång till olika förmåner, som sker med tillgång till egenföretagares upphörande av verksamhetenhar bara vuxit med 11,3 % under de senaste sex åren – till skillnad från den interprofessionella minimilönen, som har vuxit med 54 % sedan 2018-.

Om höjningen i slutändan går vidare, något som enligt arbetsministeriet ”är tekniskt möjligt”, förutom att höja förmånen för upphörande av verksamheten, beloppen för alla avgiftsfria förmåner och andra minimipensioner som arbetstagare kan få skulle höjas på egen hand när inte tillräckligt kraven på det minimibidrag som krävs, som händer med icke avgiftsfinansierade pensions-, handikapp- eller moderskapsförmåner. Och även, skulle förlänga maxinkomstgränsen som kan deklareras för att få tillgång till andra förmåner eller stöd, vilket händer med den minsta vitala inkomsten (IM V).

Yolanda Díaz försäkrar att hon redan arbetar med omvärderingen av indikatorn

Yolanda Díaz uppgav att denna indikator ”måste höjas” som en åtgärd för att bekämpa ojämlikhet. Indexet, som steg förra året till 600 euro, Den har bara vuxit med lite mer än 11 ​​% på sex årmedan den interprofessionella minimilönen, som bestämmer minimiinkomsten för anställda, 54 % har gjort det under samma tidsperiod.

Under arbets- och socialekonomikommissionen klargjorde Díaz att han förbereder standarden för att fortsätta med dess omvärdering, vilket skulle placera den från 600 till 618 euro i fjorton betalningar -det skulle gå upp till 8 652 euro per år-. Specifikt, ”efter att det frystes från 2011 till 2020 och ökade med 11,3 %”, som han försvarade, är det ”grundläggande höja det omedelbart.” Dessutom ”kommer det att fortsätta att öka det under hela den lagstiftande församlingen”, sa vicepresidenten.

IPREM, född 2004 som en ersättning för SMI, är en indikator som används som referens för beviljande av stöd, subventioner, arbetslöshetsersättning och även för ”arbetslöshetsersättningen för egenföretagare” eller ersättning för upphörande av verksamhetensom skyddar egenföretagare när de tvingas lägga ner sin verksamhet.

En ökning med 3 % skulle därför innebära öka det belopp som de egenföretagare får som går med på att upphöra med verksamheten efter verksamhetens nedläggningsamt utvidga de maximala inkomstgränserna som en egenföretagare kan ha för att få tillgång till andra typer av stöd, till exempel minimilevnadsinkomsten (IMV).

Dessutom, eftersom IPREM är en indikator som också används vid beräkningen av de belopp som debiteras för icke avgiftsfinansierade förmånerde mottagare av dessa minimipensioner skulle också se en ökning det belopp som ska erhållas.

Ökningen med 3 % av IPREM skulle öka de minimi- och maximinivåer som egenföretagare kan få på grund av att verksamheten upphör

”Till skillnad från tillfällig funktionsnedsättning, antingen på grund av en vanlig sjukdom eller vanlig olycka, eller på grund av yrkesmässiga oförutsedda händelser, som beror på bidragsunderlaget.” För att beräkna nyttan för upphörande av verksamheten ”beaktas IPREM”förklarade socialförsäkringskällor för det här mediet och fastställde de maximala gränserna som kan tas ut i denna täckning ”som fungerar som ett arbetslöshetsbidrag.”

Socialförsäkringen fastställer att för beräkningen av förmånen för upphörande av verksamheten kommer beloppet att vara 70 % av det lagstadgade underlaget, beräknat enligt genomsnittet av de grunder för vilka arbetstagaren hade bidragit under de 12 månaderna före situationen. lagligt upphörande av verksamheten. Men också för ställ in högsta och lägsta belopp som denna förmån kommer att anses vara värdet av IPREM, ökat med en sjättedellåt det hittas i kraft i det ögonblick då rätten att få förmånen föds.

Det maximala beloppet kommer att vara 175 % av Multiple Effects Public Income Indicator (IPREM), förutom när arbetstagaren har ett eller flera beroende barn, i vilket fall beloppet kommer att vara 200 % respektive 225 % av nämnda indikator. ”I princip ökar det belopp som kan fås att ha barn i försörjning. Från två barn nås det högsta tillåtna beloppet som bestäms i normen, vilket i detta fall är 225 %” av IPREM, beskriver dessa källor. Å andra sidan kommer minimibeloppet för att erhålla minimibeloppet av förmånen för upphörande av verksamheten att vara 107 % eller 80 % av IPREM, vilket också kommer att bero på om det finns underhållsberättigade barn eller inte.

Specifik:

 • För egenföretagare utan barn ansvarig:
  • Som ett minimum kommer förmånsbeloppet att vara 80 % av IPREM.
  • Som mest kommer förmånsbeloppet att vara 175 % av IPREM.
 • För egenföretagare med en son ansvarig:
  • Åtminstone kommer beloppet att vara 107 % av IPREM.
  • Som mest kommer beloppet att vara 200 % av IPREM.
 • För egenföretagare med två eller flera barn ansvarig:
  • Åtminstone kommer beloppet att vara 107 % av IPREM.
  • Som mest kommer beloppet att vara 225 % av IPREM.

Sålunda skulle han, enligt de tillfrågade experterna, i fallet med en egenföretagare utan underhållsberättigade barn, som skulle få en förmån för upphörande av minimiverksamheten, istället för att få en förmån på 560 euro. en förmån på 576 eurounder det antal månader du måste njuta av täckningen enligt de perioder du har bidragit.

IPREM fastställer också inkomstgränserna för egenföretagares tillgång till stöd och garantier

IPREM tjänar till att sätta gränsen tillgång till ICO-supportlinjen vilket gör det möjligt att garantera 20 % av värdet på bolånet ett första hem för unga. Den individuella inkomsten de får kan alltså inte vara 4,5 gånger högre än denna årstakt, så denna gräns skulle öka.

Det är en indikator som också är van vid tillgång till gratis juridisk hjälp, till den elektriska sociala bonusen, för tillgång till utbildningsstipendier, ungdomshyresbonusen eller för att fastställa omfattningen av tillgången till vårdhem i de autonoma samhällena.