Nya regelverk som egenföretagare och verksamheter som använder drönare i sin verksamhet ska följa

Ministerrådet har godkänt en ny förordning som alla småföretag som växer fram kring drönarpiloter måste följa. Det vill säga obemannade flygplanssystem (UAS): obemannade flygplanssystem). Detta är ett kungligt dekret som utvecklar den rättsliga ordningen för civil användning av detta moderna system för godstransport och flygövervakning. Med denna förordning upphävs kungligt dekret 1036/207, som reglerade den civila användningen av dessa luftfartyg, och EU:s regelverk kompletteras: Delegerad förordning EU 2019/945 och genomförandeförordning EU 2019/947.

Det nya regelverket för kör- och flygutbildningsakademier, små leveransföretag, flygövervakningsföretag… Det kommer att träda i kraft 20 dagar efter det att det har publicerats i den officiella statliga tidningen (BOE). De viktigaste innovationerna som ingår i det nya kungliga dekretet återfinns särskilt i förändringar och regleringar inom verksamheten som kan påverka EU:s flygsäkerhetsstrategi, skapandet av en ny zonindelning av det obemannade flygsystemet, utvecklingen av regelverket för det så kallade U-utrymmet, dvs. ekosystemet som används för att möjliggöra säker och effektiv trafik av drönare, såväl som deras samexistens med bemannade flygplan, och tillämpningen av den rättsliga ordningen på nationella operationer som inte stör säkerheten i det europeiska rymden.

De nya reglerna skapar figurerna för instruktören, examinatorn och utvärderaren av drönarpilot

Den statliga luftfartssäkerhetsmyndigheten (AESA), i sitt engagemang för offentlig service till användarna, kommer att modifiera all information om det obemannade flygsystemet på sin egen hemsida. Där innehållet förväntas uppdateras, för större smidighet och förståelse för regelverket för alla småföretag vars verksamhet kretsar just kring dessa enheter.

Inom luftfartygsverksamhet för verksamheter eller tjänster som omfattas av tillämpningsområdet för tillämpningsförordningen och den delegerade förordningen (EASA:s grundförordning) inför det nya kungliga dekretet:

  • Reglering av utbildning i särskilda behöriga kategorier. Reglering av så kallade utpekade enheter införs, och Figurerna för instruktören, examinatorn och utvärderaren skapas.
  • Undantag från obligatorisk ansvarsförsäkring i öppen kategori.
  • Minskning av minimiålder för fjärrpiloter för operationer i öppen kategorivilket blir 14 eller 12 år beroende på underkategori och vilken typ av UAS som används.

Reglerna presenterar en ny zonindelning och ett system mer anpassat till den nya europeiska regleringsmiljön för drönare

Utöver de allmänna drönarreglerna beroende på vilken kategori den berörda parten verkar, Beroende på plats eller typ av verksamhet som ska utföras kan verksamhetsutövaren bli föremål för efterlevnad av andra skyldigheter. I och med regeluppdateringen gällande zonindelning fastställs krav och begränsningar gällande användningen av UAS, med ett system mer anpassat till den nya europeiska regelmiljön.

De viktigaste förändringarna är:

  • Avslutar skillnaden mellan fritids- och yrkesverksamhet och dess specifika områdeskrav.
  • Den fastställer en enhetliga regelverk anpassade till verksamhetens behov såsom militärtjänst, tull, polis, sök och räddning, brandbekämpning…
  • HAN eliminerar behovet av att samordna verksamheten av UAS i kontrollerat luftrum, så länge den är utanför flygplatsen/helikopterns miljö och inte överstiger maxhöjden på 60 meter.
  • Generella zoner och ramar upprättas för skapande av särskilda zoner av hänsyn till operativ och allmän säkerhet, integritet och miljöskydd. Inrättandet av dessa zoner kommer att ske på initiativ av den interministeriella kommissionen mellan försvar och transport (Cidetra) eller på begäran av den offentliga, statliga eller regionala förvaltningen.
  • Ett ramverk skapas för unik digital publicering av drönargeografiska zoner.
  • RD 1919/2009 rörande flygdemonstrationer ändras, vilket likställer vissa krav med de som fastställs i europeisk förordning, såsom avstånd till icke inblandad personal. Dessutom inkluderar det meddelandehanteringsskyldighet NOTAM –för varna flygare om alla typer av faror på en rutt eller på en speciell plats – direkt av demonstrationsledaren med den berörda leverantören av flygtrafiktjänster, utan att AESA behöver agera som mellanhand.

Det nya ramverket möjliggör säker trafik av drönare och deras samexistens med bemannade flygplan

Den nya standarden kompletterar också den rättsliga ordningen för genomförandeförordning EU 2021/664 om ett regelverk för U-Space, för att möjliggöra säker och effektiv trafik av drönare, samt deras samexistens med bemannade flygplan när det gäller organisation och kompetens. I denna mening Cidetra ansvarar för att utse användbart luftrum.

Och i detta sammanhang är AESA den behöriga myndigheten för lösa utfärdandet, ändringen, återkallelsen, upphävandet eller begränsningen av certifikaten för småföretag som arbetar inom denna sektor.

Utarbetandet av detta kungliga dekret har deltagit av ministeriet för transport och hållbar rörlighet, försvarsministeriet, industri- och turismministeriet, inrikesministeriet, ministeriet för ekonomi, handel och näringsliv och ministeriet för digitalisering Transformation och Public Function, samt resten av sektorns agenter.