Högsta domstolen tillstyrker att företag drar av lönerna för handläggare i Skatteverket...

Högsta domstolen (TS) har meddelat ytterligare en dom där stöder avdragsrätten för lönen för administratörer av alla företag i företagsskatten. Även när ersättningen erhållits inte godkänns av bolagsstämman.

Därmed bekräftar domen ett tidigare domslut, publicerat den 27 juni 2023, där de fall då ett företag kan dra av den lön som dess delägare har utvidgats, inklusive administratörer av enskild firma, som ofta drivs av egenföretagare. Med denna dom skyddar Högsta domstolen rätten till avdrag för ersättningen av chefer för alla företag trots att de inte uppfyller det kommersiella kravet, eftersom deras ersättning inte kan anses ”som gåvor” eller som utgifter i strid med rättssystemet, så länge det ingår i stadgarna och utgör, ackrediterat, en kostnad för verksamheten.

Fram till dessa senaste avgöranden från TS, erkände tidigare domar rätten för små och medelstora företag att dra av lönerna för sina anställda partners i bolagsskatten, men inte administratörernasförtydligade Miquel Morales, sakkunnig rättsadvokat och grundare av Morales y Asociados till denna tidning.

Företag kan dra av lönen till sina styrelseledamöter i bolagsskatt

TS har i sitt senaste beslut 4378/2022, av den 18 januari 2024, medgett att Utbetalning av ersättning till handläggare är en avdragsgill kostnad för företagäven för det fall att ersättningen inte godkändes av bolagsstämman, om ersättningarna till administratörerna när de innehar befattningar föreskrivs i bolagsstadgarna, enligt detaljerade uppgifter från Morales.

Medan ersättningen är ”bokförda, ackrediterade och föreskrivna i bolagets stadgar, utgör de inte en icke avdragsgill gåva”tillstyrker Högsta domstolen dess ansökan som en avdragsgill kostnad för samhället, och den kan inte betraktas som ”bara icke-avdragsgilla liberaliteter”, med utgångspunkt i domen av den 27 juni, även om High Court i detta fall tog upp frågan från stadiet av den enda partner i så fall.

Enligt domen underkände tingsrätten avdragsrätten för ersättningen med hänvisning till att det, utöver att det inte hade godkänts i bolagsstämmans protokoll, inte var möjligt ”att visa ett tyst godkännande av stämman endast av godkännande av räkenskaperna.” årligen”.

Dock från bestämmelserna i bolagets stadgarverifierade Högsta domstolen att de angett att administratörstjänsten skulle avlönas, varvid fastställde att det skulle vara genom ett fast årligt belopp som styrelsen skulle fastställa för varje år, samt att dess fördelning, som skulle kunna ske ojämnt mellan handläggarna. , skulle motsvara handläggaren själv.förvaltningsorgan.

Vidare förstod den också att nämnda bestämmelse ”tillfredsställer själva syftet som inspirerar det ifrågasatta kravet”, eftersom erbjuder maximal information och kontroll för aktieägare avseende ersättning.

Slutligen klargjorde TS att betalningarna är betungande, det vill säga ”de utgör inte liberaliteter.” men en kostnadsamt att detta gäller utgifterna för handläggarnas löner, under förutsättning att de innehar befattningar som är förutsedda att betalas i bolagsstadgarna.. De blir i sin tur, som framgår av domen, avdragsgilla i den mån som uppfylla de allmänna utgiftsavdragskraventill exempel ”redovisningsregistrering, imputering enligt periodisering och dokumentär motivering.”

Brist på styrelsens godkännande är inte ett krav för att neka verksamheten avdrag

I domen krävde förvaltningen att handläggarens arvode skulle godkännas av bolagsstämman för avdrag. Även om det enligt handelslagstiftningen ”i vissa fall skall fastställas arvode vid bolagsstämma”, även om arvodet inte godkänns på stämman, Det var bevisat att de hade betalats till handläggaren i årsbokslutetförtydligade advokaten.

Det är alltså samhället ersättning för de tjänster som administratören tillhandahåller. ”Det är inte något gratis, det är en kostnad.” Därför kan verksamheten dra av det även om det inte har följt exakt vad kapitalbolagslagen (SLC) säger om sitt godkännande. Brist på styrelsens godkännande ”är inte ett krav för att neka avdragsrätt.”

Som Morales klargjorde, Om ersättningen föreskrivs i stadgarna, framgår korrekt i redovisningen och det finns en överenskommelse om den tillhandahållna tjänsten, ”det är logiskt att ersättningen anses vara avdragsgill.” Som ett exempel kan det vara så att denna ersättning alltid har tillämpats genom tyst överenskommelse, det vill säga att den aldrig uttryckligen godkändes av stämman, men delägarna var överens och det återspeglades i bolagets årsbokslut. upp den utgift som Högsta domstolen tillstyrker som avdrag.

Det är alltså a domen ”fördelaktigt för företag som har denna kostnad på sina konton”påpekade advokaten och korrigerade kriterierna för den lägre rankade domstolen.

Förutom, Det är en värdefull mening inför varje inspektion som ett företag kan genomgå. -oavsett storlek-, för att bevisa att utgiften är avdragsgill.