Upphörande av egenföretagare: allt du behöver veta

Det som är känt som ”strejken av egenföretagare” är upphörande av verksamheten för dessa arbetare och regleras under Allmän lag om social trygghetsom föreskriver ett skyddssystem liknande det för anställda arbetstagare.

På så sätt har egenföretagare skydd om de slutar utföra sin verksamhet efter att ha registrerat sig i Särskild ordning för egenföretagare (RETA) eller Sjöarbetare. För att få nytta av gällande regler måste olika situationer uppstå, som beskrivs nedan.

 1. Har egenföretagare rätt till arbetslöshet?
 2. Krav för att få tillgång till upphörande av verksamheten om du är egen företagare
 3. Hur man lämnar in arbetslöshetsersättning för egenföretagare
 4. Hur länge varar en egenföretagares upphörande av verksamheten?
 5. Belopp för upphörande av verksamhet för egenföretagare

Har egenföretagare rätt till arbetslöshet?

Vid nedläggning av verksamheten har egenföretagare rätt att uppbära arbetslöshetsersättning precis som anställda.

Denna förmån som täcker egenföretagare kallas ”upphörande av verksamheten” och inte ”arbetslöshet”.

Fördelen för upphörande av verksamheten regleras för första gången i Lag 32/2010av den 5 augusti, som inrättar ett särskilt skyddssystem för upphörande av verksamheten för egenföretagare.

Det ska sägas att förmånen inte fungerar exakt likadant som arbetslöshet för anställda, även om upphörande av verksamheten brukar kallas egenföretagares arbetslöshet.

Både förmånerna för egenföretagare och anställda finansieras dock med de bidrag som arbetaren bidrar med till företaget. Social trygghet.

Därför upphörande av verksamheten som A-kassa De beräknas utifrån de bidrag som har lämnats under de senaste månaderna eller åren. Det vill säga, ju fler månader arbetstagaren har bidragit, desto längre kommer han eller hon att kunna få arbetslöshetsersättning. Ju större bas du har, desto större blir din förmån också.

Tillgång till förmåner för egenföretagare har olika särdrag, därför kan egenföretagare inte få tillgång till arbetslöshet för det enkla faktum att de har stängt företaget: de måste falla i ett av de fall som fastställts i lag, som att ha avslutas av ekonomiska skälförbi Force majeure eller till och med för förlust av administrativ licens.

I denna mening måste de också uppfylla flera krav.

Men utöver detta tenderar egenföretagares arbetslöshet att vara mer tillgänglig, eftersom alla egenföretagare sedan 2019 avsätter en liten del av sina månadsavgift för egenföretagare till att verksamheten upphör. Det innebär att alla har rätt till arbetslöshet om de uppfyller kraven.

År 2023, med ikraftträdandet av nytt offertsystem På grund av realinkomst har de fall då en egenföretagare kan komma åt arbetslöshet utökats. Det finns vissa fall då det inte längre är nödvändigt att lägga ner verksamheten för att egenföretagaren ska kunna driva in.

Krav för att få tillgång till upphörande av verksamheten om du är egen företagare

Egenföretagare som kan vara förmånstagare av upphörande av aktivitetsförmån ska uppfylla följande krav.

 • Arbetare för eget konto som finns inom Särskilt system för egenföretagare inom jordbruket (SVAMP).
 • Arbetare för eget konto som är en del av Särskild regim för sjöarbetarna.
 • Arbetare ekonomiskt anhöriga (HANDEL).
 • Arbetare egenföretagare insidan av Särskild ordning för egenföretagare eller egenföretagare (RETA).

Det finns också en rad krav som lag överväger beroende på fallet:

 • Minimiavgiftsperioden för att anställningen upphör ska vara aktuell. 12 månaders aktivitet. Detta måste sammanfalla med dem omedelbart före uppsägningen och fortsätta.
 • Vara i juridisk status upphörande av verksamheten. Anteckna också engagemang för aktivitet och med aktiv tillgänglighet för återanpassning på arbetsmarknaden genom utbildningsaktiviteter, professionell vägledning och främjande av entreprenörsverksamhet, sammankallat av den offentliga arbetsförmedlingen i motsvarande autonoma gemenskap.
 • Att inte ha uppnått den ordinarie åldern att ha rätt till avgiftsfinansierad ålderspension. Såvida inte egenföretagaren inte hade den erforderliga avgiftsperioden ackrediterad.
 • Var uppdaterad med betalningen av Sociala avgifter. Om detta krav inte är uppfyllt vid dagen för verksamhetens upphörande, uppmanar ledningsorganet den egenföretagare att betala så att han eller hon kan göra förfallna betalningar inom trettio kalenderdagar (tidsfristen kan inte förlängas). När checkräkningskrediten har reglerats uppstår fulla effekter för förvärvet av skyddsrätten.
 • I de fall då egenföretagaren har en eller flera arbetstagare under sin vård och någon av de angivna orsakerna till att verksamheten upphör uppstår, är efterlevnaden av de garantier, skyldigheter och förfaranden som regleras i arbetslagstiftningen en förutsättning för detta. Du måste vara ansluten och registrerad i Särskild ordning för egenföretagare antingen Egenföretagare eller i Specialregim för sjöarbetarei ditt fall.

Vidare kommer det inte att övervägas i en rättslig situation att verksamheten upphör i följande fall:

 • Arbetstagare som frivilligt upphör eller avbryter sina Kommersiell verksamhetutom i det fall som föreskrivs om upphörande av verksamheten för ekonomiskt beroende egenföretagare som upphör med sin verksamhet på grund av allvarligt avtalsbrott mot kunden, vederbörligen ackrediterad.
 • De egenföretagare ekonomiskt beroende personer som efter att ha upphört med uppdragsgivaren och erhållit förmånen för upphörande av verksamheten åter avtalar med samma kund inom en period av ett år. Detta räknas från det ögonblick då förmånen upphörde, i vilket fall de måste återbetala den erhållna förmånen.

Hur man lämnar in arbetslöshetsersättning för egenföretagare

För att ansöka om arbetslöshet måste egenföretagaren begära det före den sista dagen i månaden efter den månad då arbetslösheten inträffar. effektivt upphörande av verksamheten.

Då kommer de att ha rätt att ekonomisk nytta från dagen efter det att verksamheten faktiskt upphört, retroaktivt.

De måste skicka ett formulär till den ömsesidiga samarbetspartnern med Social trygghet till vilken egenföretagaren är knuten.

Den egenföretagare som är egenföretagare måste fylla i viss information i detta dokument, till exempel:

 • Affär: typ av förmån som begärs
 • Anledning: om det är applikationen eller någon ytterligare information
 • NIF/NIE/Pass, NAF och datum för uttag (enligt förmånen/

Sannolikt måste även vissa handlingar bifogas för att motivera rätten till den begärda förmånen.

Vid nedläggning på grund av förluster ska dokumentation uppvisas som styrker inhoppet inkomst från verksamheten.

I händelse av stängning på grund av force majeure, beslut om stängning som beslutats av en behörig myndighet, om det finns en.

Hur länge varar en egenföretagares upphörande av verksamheten?

Varaktigheten av upphörande av aktivitetsförmånen är kopplad till den avgiftsperiod som arbetstagaren har haft under de senaste 48 månaderna.

Därför, beroende på vad du har citerat, kommer proffsen att ha en längre eller kortare förmån.

Bidraget är åtminstone för tolv månader och ökar därefter, baserat på följande avsnitt:

 • Mellan 12 och 17 månader 4 månaders skydd motsvarar.
 • Från 18 till 23 månader6 månaders ersättning.
 • Mellan 24 och 29 månader avgifter har du rätt till 8 månaders ersättning.
 • Från 30 till 35 månader10 rätt till skydd.
 • Mellan 46 och 42 månaderär ”egenföretagararbetslösheten” redan samlad för ett år.
 • Från 43 till 47 månaderdet finns 16 månaders ersättning.

Det måste beaktas att det maximala av skydd för upphörande av verksamheten Det är två år, men du måste ha bidragit i minst 48 månader.

Belopp för upphörande av verksamhet för egenföretagare

Angående beloppet Det bestäms genom att tillämpa 70 % på regleringsbasen: det kommer att vara genomsnittet av de baser för vilka bidrag har lämnats under det senaste året.

De högsta belopp kommer att vara från 175 % av den offentliga multipeleffektinkomstindikatorn (IPREM), men om du har ett beroende barn kommer det att vara det 200 % och 225 % om du har fler än ett barn.

Minimibeloppet av förmånen för att upphöra med verksamheten kommer att vara 107 % eller 80 % av IPREMoch det beror också på om du har barn eller inte.

Du bör också veta att minimibeloppet inte gäller för egenföretagare som bidrar till en bas som är lägre än minimibeloppet och dessutom max- eller minimigränser för uppsägningar på grund av tillfällig partiell force majeure.

Det kommer att tas upp IPREM-konto månadsvis i syfte att avse det högsta och lägsta beloppet av förmånen för upphörande av verksamheten, ökad med en sjättedel, i kraft vid tiden för rättighetens födelse.