Vad är täckningsbidrag och hur beräknas det?

Om du är företagare eller börjakänna till vad är täckningsbidrag Det kan hjälpa dig att förstå dina fördelar tydligare.

Detta redovisningskoncept, från den engelska termen marginal, är resultatet av att subtrahera totala rörliga kostnader från totala intäkter. Dess beräkning har en dubbel funktion: å ena sidan tillåter den att utvärdera lönsamheten för dina produkter eller tjänster och å andra sidan veta vilken marginal varje produkt bidrar med för att täcka dina fasta kostnader.

Men innan vi går vidare till bidragsmarginalformel, Vi kommer att gå steg för steg, så att du i detalj kan förstå alla element som spelar in i denna redovisningsindikator.

 1. Vad är täckningsbidrag?
 2. Vad går täckningsbidraget till?
 3. Hur beräknas täckningsbidraget?
 4. Formel för att beräkna täckningsbidrag
 5. För- och nackdelar med täckningsbidrag
 6. Betydelsen av täckningsbidrag i startups

Vad är täckningsbidrag?

Täckningsbidraget definieras som skillnaden mellan försäljningsvolym och rörliga kostnader av ett företag. Med andra ord representerar den vinsten som genereras av företaget exklusive fasta kostnader. Vid det här laget undrar du kanske vad ett företags fasta och rörliga kostnader är. Vi förklarar det nedan:

 • 1. Fasta kostnader: De är de kostnader som förblir konstanta oavsett ett företags produktionsnivå. Till exempel att hyra en lokal, hyra en internetanslutning eller betala för säkerhetspersonal.
 • 2. Rörliga kostnader: Detta är en typ av kostnad som är förknippad med produktionsvolymen för ett företag, till den grad att den kan reduceras till noll i händelse av ingen produktion. Några exempel på rörliga kostnader skulle vara de råvaror som krävs för att producera en vara, transportkostnader, förpackning av en produkt…

Kort sagt kan man säga att täckningsbidrag är en finansiell indikator som hjälper till att få en tydlig bild av ett företags lönsamhet genom att isolera rörliga kostnader och fokusera på nettointäkter som genereras efter att ha täckt denna kostnad.

Vad går täckningsbidraget till?

Även om han täckningsbidrag kan ge a lönsamhetssyn av företaget i sig är sanningen att det är mycket mer användbart när det relateras till andra redovisningsindikatorer.

Till exempel förhållandet mellan täckningsbidrag och fasta kostnader Det kan vara särskilt relevant att ta reda på lönsamheten för en specifik produkt. Du kan till och med beräkna täckningsbidrag för varje kunds individuellt, för att identifiera de som är särskilt värdefulla för företaget.

Kort sagt, det är en grundläggande finansiell indikator för att dra handlingslinjer som ökar fördelarna med ett företag. I själva verket skulle det göra det möjligt för oss att ta reda på i vilka produkter och tjänster en omjustering av rörliga kostnader skulle vara nödvändig, om en effektivare försäljningsprocess krävs eller om fasta kostnader inte rekommenderar att satsa på en produkt eller tjänst.

Hur beräknas täckningsbidraget?

Vid beräkning av täckningsbidraget för en produkt eller tjänst ska tre begrepp beaktas.

 • Själva täckningsbidraget. Det representerar intäkterna för varje enhet av produkt som säljs när rörliga kostnader har dragits av.
 • Försäljningspris per enhet. Det representerar det pris till vilket varje enhet av produkt eller tjänst säljs, oavsett kostnader.
 • Rörlig kostnad per enhet. Indikerar den rörliga enhetskostnaden för produkten eller tjänsten, med hänsyn tagen till råvaror, transport, förpackning, arbetskraft…

Formel för att beräkna täckningsbidrag

Formel för bidragsmarginal

Anta som ett exempel att ett företag säljer en viss produkt som medför följande kostnader och intäkter:

 • Försäljningspris: 10 000 euro
 • Fasta kostnader: 2 000 euro
 • Rörliga kostnader per enhet: 4 000 euro

För att beräkna täckningsbidraget för denna produkt skulle det första steget vara att isolera de fasta kostnaderna innan formeln tillämpas. I det här fallet skulle det vara nödvändigt att subtrahera från 10 000 minus intäkter och 4 000 minus rörliga kostnaderresulterande 6 000 euro.

Nästa steg skulle vara dela de 6 000 euros mellan försäljningspriset per enhet, vilket i detta fall skulle vara 10 000 euro. Resultatet skulle bli 0,60 vilket, när det multipliceras med 100, skulle resultera i a 60% täckningsbidrag.

Det vill säga att varje produkt skulle generera 60 % vinst, utan att ta hänsyn till fasta kostnader.

För- och nackdelar med täckningsbidrag

Genom att förstå dessa fördelar och nackdelar kan entreprenörer dra fördel av sina fördelar samtidigt som de inser deras begränsningar.

 1. Enkel beräkning: Det kan enkelt beräknas eftersom det helt enkelt innebär att man subtraherar rörliga kostnader från totala intäkter. Detta gör det enkelt att tillämpa och förstå, även för dem utan avancerad ekonomisk erfarenhet.
 2. Lätt att använda: Dess enkelhet gör det till ett verktyg som är lätt att applicera i olika sammanhang. Det är ett mått som snabbt och effektivt kan användas för att utvärdera lönsamheten för produkter, tjänster eller affärsområden.
 3. Analys med befintliga siffror: Den använder siffror som redan finns tillgängliga i företagets bokslut, vilket gör det lättare att tillämpa och minskar behovet av ytterligare information.
 4. Fastställande av nödvändig inkomst: Det låter dig identifiera hur mycket inkomst som måste genereras för att täcka fasta kostnader och börja generera vinster. Detta ger värdefull vägledning för ekonomisk planering och målsättning.
 5. Detaljerad produktanalys: Det gör det lättare att identifiera specifika produkter som bidrar till företagets vinster eller förluster. Detta möjliggör mer exakt beslutsfattande när det gäller prisstrategier och lagerhantering.

Nackdelar med täckningsbidrag:

 1. Antaganden som inte alltid är verkliga: Täckningsbidraget baseras ofta på siffror som inte alltid speglar rörliga och fasta kostnader korrekt. Därför kan förändringar i produktion och andra variabler orsaka avvikelser i resultaten.
 2. Svårigheter att klassificera fasta och rörliga kostnader: Att exakt klassificera kostnader som fasta eller rörliga kan vara utmanande, särskilt i komplexa affärsmiljöer. Vissa kostnader kan ha egenskaper hos båda, vilket komplicerar exakt tillämpning av formeln.