En ny order kommer att göra det lättare för banker att lägga beslag på egenföretagares POS på mindre än 24 timmar

Skatteverket har publicerat en för att ändra förfarandet och tidsfrister för kommunikation med bankerna för att tillämpa beslag av POS -Point of Sale Terminal- används av egenföretagare och småföretag.

Med beslut av den 13 maj 2024 från generaldirektoratet för Statens skatteförvaltningsverk fastställs det ett nytt förfarande att utföra telematiskt beslagtagande av krediter som härrör från indrivning via kassaterminaler –POS- i kreditinstitut och betaltjänstleverantörer.

När ett företag, ett besöksställe eller någon annan egenföretagare har dSkulder hos statskassan eller socialförsäkringenhar dessa förvaltningar till och med rätt att lägga beslag på inkomsterna de får från sina företags kassaterminaler (POS) -datatelefoner.

Faktiskt, Den välkända datatelefonen som används av företag ligger på andra plats i prioritetsordningen för att tillämpa embargon, strax efter kontanter. eller på konton i kreditinstitut.

Nu med den nya beställningen är digitaliserad detta förfarande som i vissa fall, vilket bekräftats av källor från Skatteverket, ”kan påskynda tillämpningen av både embargot som av hans lyft. Även om det kommer att bero på varje finansiell institution, eftersom det finns några som redan gjorde det på kort tid.”

Det nya förfarandet kommer att tillåta banker att tillämpa beslaget på mindre än 24 timmar

Den nya resolutionen tillåter således att utföra, telematiskt och genom användning av tekniska processer som tillåter hantering av ett stort antal försändelser, beslagtagande av krediter som härrör från insamling via datatelefoner.

Denna procedur påverkar både driftsättningen disposition, insamling och bemötande samt i förekommande fall lyft av denna typ av beslagsförfarande.

Från och med nu, enligt resolutionen som publicerades i onsdags, kommer de enheter som ansluter sig till Skatteverkets ”digitala” och ”massiva” förfarande, De kommer att få ett beslagsförfarande varje dag börjar kl 00:01 och bankerna måste ta emot den före 23:59 samma dag.

Detta innebär att under normala förhållanden skulle bankerna behålla egenföretagarnas POS-pengar på mindre än 24 timmar.

Procedur som Skatteverket och bankerna kommer att följa för att ta TPV:erna

I föreläggandet fastställs det nya förfarande som ska följas som ska genomföras med alla TPV-beslag mellan Skatteverket och bankerna.

Dagligen, Skatteverket kommer att göra tillgängligt för den anslutna enheten de ärenden embargo som har utfärdats.

Därifrån fastställs följande deadlines och procedurer:

  • Tillgängliggörandet av Skatteverket kommer att genomföras dagligen på alla arbetsdagar som börjar kl 00:01 till 03:00 timmar.
  • Samling av ärenden embargo och effekterna av detta.
  • De anslutna enheterna måste hämta embargoförfarandet från 03:00 timmar och till 23:59 timmar samma dag som de har gjorts tillgängliga.
  • Med insamlingen av beslagsförfarandet kommer kunskapen att ackrediteras formella, av de deltagande enheterna, om innehållet i förvaltningsakten.

Vilka typer av beslag kan statskassan genomföra på egenföretagare och när genomförs de?

När en egenföretagare slutar betala sina skatteplikter, skatter eller någon annan skuld kan Skatteverket inleda proceduren för att driva in dessa pengar.

De tryckfas Det skulle vara den mellanliggande punkt då skulden redan är förfallen och innebär tillägg eller sanktioner. Om det inte betalas, skulle embargofasen börja, ”som inte direkt behöver innebära beslaget utan kan börja till exempel med en anteckning på kontot så att medlen inte går att komma åt”, förklarade de från Skatteverket.

Enligt samma källor, datumen för embargot som ska verkställas De kommer att bero mycket på typen av skuld och andra externa faktorer som om verksamheten är försjunken i konkurs. ”Därför finns det skulder som drar ut på tiden och embargon som betalas av väldigt snabbt.”

Under alla omständigheter skulle förfarandet för beslag av konton efter verkställighetsfasen och underrättelse alltid vara en av följande typer:

  • Bankkonton: Beslag av bankkonton är ett fullmakt riktat till kreditinstitut, i syfte att behålla det belopp som anges där på de konton som ägs av gäldenären som identifierats i diligencen.
  • Löner, löner och pensioner: Utmätningen av löner, löner och pensioner består av en periodisk rabatt på lön, lön eller pensioner som gäldenären erhåller. I detta fall skulle det vara egenföretagarens inkomst eller förmåner. Det som rabatteras är en procentsats som varierar beroende på beloppet och som beräknas med hänsyn till den interprofessionella minimilönen.
  • Kreditbeslag eller TPV: Ett kreditembargo skickas till personer eller enheter som har någon relation till gäldenären, antingen för att de utför specifika eller periodiska transaktioner med honom, eller för att de har hyrt någon egendom för vilken de betalar gäldenären ett belopp för detta koncept. När ett anfall av denna typ tas emot, hela av beloppet av den eller de betalningar som ska göras till gäldenären tas i beslag och ska lämnas till Skatteverket.
  • Värden: När värdepapper beslagtas uppmanas förvaringsenheten att behålla dem, det vill säga de kan inte överlåtas eller säljas medan de förblir beslagtagna, och, om så är lämpligt, kan en försäljning begäras för att erhålla ett tillräckligt belopp för att täcka den eftersträvade skulden från ägare till dessa värdepapper.
  • Fastigheter, fordon och andra möbler: Beslag av denna typ av egendom görs i allmänhet direkt på gäldenären, med beskedet om beslagsförfarandet får han besked om att de är beslagtagna, så han kan inte överföra dem eller om han gör det är mottagaren ansvarig för den beslagtagna skulden. Så att det finns bevis för detta embargo, noteras det i ett register (fastighetsregistret, registret för lös egendom, trafikhuvudkontoret…).