Finansministeriet utökar möjligheterna för egenföretagare att kräva en obetald faktura från sina gäldenärer

Egenföretagare och företag De kan nu kräva utebliven betalning av en faktura från sina kunder på alla sätt -till exempel ett e-postmeddelande, ett brev eller en byråfax- för att den ska anses oinsamlingsbar av statskassan och är därför föremål för återbetalning av moms. Detta slogs fast i den kungliga förordning som regeringen godkände förra veckan, där denna möjlighet är inarbetad i skattereglerna.

Detta är en viktig fråga eftersom, fram till nu, för att begära återbetalning av moms från statskassan för en faktura som anses oindrivbar, Egenföretagare var tvungna att bevisa att de hade yrkat utebliven betalning från sin gäldenär genom en notariebegäran eller ett rättsligt anspråk..

Alltså, sedan den 1 januari förra året, En begäran som skickas till dina gäldenärer via till exempel e-post eller burofax kan anses vara giltig av statskassan. och därför skulle egenföretagaren eller näringsidkaren kunna göra anspråk på den mervärdesskatt som tidigare uppburits från Skatteverket. Dessutom självklart för att uppfylla övriga villkor för att fakturan ska anses oindrivbar.

Som de konsulterade skatteadvokaterna förklarade för denna tidning, även om ändringen i förordningen om mervärdesskatt (RIVA) inte specificerar de specifika sätten på vilka egenföretagare kan begära betalning från sina gäldenärer, Det mest tillrådliga är att de gör det med burofax eller på annat sätt som de på ett tillförlitligt sätt kan demonstrera till statskassan att nämnda anspråk har inträffat.

Egenföretagare kan nu kräva betalning från sina gäldenärer på alla sätt för att motivera återföring av moms till statskassan

Sålunda, efter dess införande i mervärdesskatteförordningen (RIVA), har egenföretagare som använder ett annat kommunikationsmedel med sina gäldenärer än notarialkravet eller rättsanspråket För att begära betalning av sina obetalda fakturor kan de begära återbetalning av moms från statskassan, förutsatt att resten av villkoren, listade nedan, är uppfyllda:

  • Att skattebasen är större än 50 euro.
  • Den där inte mer än sex månader har gått eftersom krediten har ansetts vara oindrivbar.

Som förklarats för detta medium av Skatteverket, var möjligheten att använda alla medel för att göra fordran till gäldenären ”redan inkluderad i den allmänna statsbudgetlagen från 2023.” Dock, Det har inte varit förrän nu när det har fått en definitiv karaktär, efter att det tagits med i RIVA.

Nämnda förordning fastställer, sedan dess ändring förra veckan, att egenföretagare med osäkra fordringar måste tillhandahålla, för att begära återbetalning av moms, ”de handlingar som bevisar att borgenären har begärt indrivning av krediten genom en rättslig fordran mot gäldenären eller genom en begäran.” notarie eller något annat sätt som tillförlitligt styrker kravet på indrivning från gäldenären”. Därför läggs denna sista del till i lagstiftningen.

Rådgivare och advokater rekommenderar att egenföretagare gör anspråket genom burofax

Även om RIVA inte anger exakt vilka medel som gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt ackreditera fordran till statskassan, både experterna och Skatteverket De rekommenderade den här tidningen att göra dem genom burofaxom du väljer att inte gå till domstol eller till det notarialkrav som tidigare övervägdes.

Detta övervägdes också av generaldirektoratet för skatter (DGT) i flera frågor som besvarades efter godkännandet av denna fråga i den allmänna statsbudgetlagen förra året, där de fastställer att även om de inte kan avgöra vilka medel som är tillåtna, alla bör kunna bevisa följande data:

  • han innehåll av fordran.
  • De mottagarens identitet: i detta fall gäldenären.
  • De avsändarens identitetsom är egenföretagaren eller verksamheten
  • De Deadline.

Enligt DGT måste denna information tjäna till att visa för statskassan kravet på den obetalda fakturan från den egenföretagare gäldenären, med ”garantier som motsvarar det rättsliga kravet eller notarialkravet om möjligheten att få kännedom om fordran hos mottagaren och instansen för att driva in skulden.”

Även om rekommendationen är att skicka en burofax till gäldenären där alla dessa frågor är samlade, kan även resten av medlen anses vara giltiga av Skatteverket. Till exempel, e-post, WhatsApp eller ett brev. Även om experterna i dessa fall rekommenderade att tillhandahålla ytterligare dokumentation.

I den meningen påminde Pablo G. Vázquez, skatteadvokat på GVA Asesores, denna tidning om att den nya regeln ”säger att alla medel som är giltiga i lag fungerar. Därför, om det åtföljs av något annat, till exempel en kopia av betalningsavvisandet eller de returnerade följesedeln”, skulle ett mejl kunna göra.

Enligt skattejuristen är syftet med åtgärden, som kommer från ett europeiskt direktiv, syftar ”att inte tvinga verksamheten att behöva stå för merkostnaden för att betala en advokat eller en notarieutan snarare att informationen vi har tjänar av sig själv”, sa han.

Vilka villkor måste egenföretagare uppfylla för att deras fakturor ska anses oindrivbara?

Parallellt innehöll förra årets allmänna statsbudgetlag redan andra regeländringar som egenföretagare måste följa så att deras obetalda fakturor anses oindrivbara och därför kan de begära att statskassan återbetalar momsen på samma som de redan har gjort. betalat förskott i motsvarande kvartalsvisa självskattning. De är följande, utöver de som samlats in ovan:

  • Ge ut i en specifik serie och skicka till mottagaren av operationerna en ny faktura där den övervältrade avgiften korrigeras eller makuleras., att behöva bevisa sådan eftergift. Deadline för att göra det är sex månader efter utgången av perioden på ett år eller sex månader -när det gäller små och medelstora företag- att betrakta fakturan som oindrivbar.
  • Har fakturerat och antecknat i fakturaboken operationer utfärdas i tid.
  • Kommunicera elektroniskt till AEAT via formuläret som finns i avsnittet ”Relaterat innehåll” på samma sida, inom perioden en månad räknat från dagen för utfärdandet av korrigeringsfakturan genomförd ändring av skattebasen
  • Innan meddelandet skickas måste det skickas via det elektroniska registret med alternativet ”Tillhandahålla kompletterande dokumentation”. en kopia av korrigeringsfakturorna.

Utöver dessa, självklart, egenföretagare och företag De ska visa för Skatteverket att de har begärt betalning av ej indrivna fakturor från sina gäldenärer. i rätt tid, kravet som nu har ändrats så att de kan göra det på alla sätt som gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt visa det.