Också egenföretagare som fick minimiinkomsten för levnadsplikt måste presentera inkomsten

Förmånstagare med den minsta vitala inkomsten (IMV) måste skicka in inkomstdeklarationenfastän Det är skattefri inkomst i den personliga inkomstskatten (IRPF). I det här fallet, National Social Security Institute (INSS) kommer att påminna uppfattarna av bestämmelsen skyldigheten att lämna in deklarationen under kampanjens giltighetstid, och kommer att meddela egenföretagare och vanliga skattebetalare via brev eller SMSsom tillkännagavs i sin senaste guide.

I den meningen är det också viktigt att mottagare av den lägsta levnadsinkomsten kommer ihåg att denna minimiinkomst genererar inte rättigheter av sig själv till vissa avdrag, såsom moderskapsavdraget.

Dessutom, i de flesta fall, uttalandet blir ingen inkomst att införliva, ”blir en enkel operation.” Avgiften blir alltså i många fall noll – varken att sätta in eller återbetalas – varvid deklarationsrutorna visas med nollbelopp, vilket förklarats av källor från Skatteverket. om inte förmånstagaren får andra belopp som tillsammans överstiger 12 600 euro per år. I det senare fallet måste du deklarera och betala skatt för överskottet som genererar dessa inkomster.

  1. De minderåriga i familjer som får IMV måste lämna in inkomstdeklarationen
  2. Om egenföretagaren endast får Biståndstillägget, måste denne lämna in deklarationen?
  3. IMV:s belopp ska inte stå i arbetsinkomstrutan, men andra belopp ska
  4. WEB Inkomst: hur egenföretagare kan konsultera och deklarera denna information
  5. IMV-mottagare har även andra skyldigheter som följer av att erhålla förmånen.

Således är egenföretagare mottagare av IMV är skyldiga att lämna inkomstdeklarationen, oavsett din inkomstinkomst, din anställningsstatus eller ålderunder det räkenskapsår som motsvarar det år då de erhöll förmånen.

Enligt Skatteverket är det fråga om en skattefri inkomst som ”de allra flesta mottagare” inte behöver ta med som skatteunderlag i sin deklaration, men De måste presentera det inom de angivna tidsfristerna. Deklarationen kommer som huvudregel att vara ”mycket enkel”, eftersom dessa egenföretagare och skattebetalare De kommer inte att ha inkomst att införliva -det vill säga att avgiften blir noll i många fall-. Så, om ingen annan inkomst erhållits”rutorna i den skattebetalarens deklaration kommer att visas med ett nollbelopp.”

Ja de kommer att behöva att förklara -som inkomst av arbete- de belopp som överstiger 12 600 euro -motsvarande 1,5 gånger Multiple Effects Public Income Indicator eller IPREM-. Om, tillsammans med IMV, ytterligare en rad hjälpmedel till grupper som riskerar social utestängning som t.ex minimiinkomstinkomst, garanterad inkomst och/eller liknande stöd förvaltas av de autonoma kommunerna eller kommunfullmäktige, i så fall De skulle behöva deklarera och betala skatt för detta överskott.

”Om det finns något antagande av IMV det överstiger 12 600 euro i inkomst i sig eftersom den också får andra inkomsterskulle den skattskyldige deklarera och betala skatt för det överskottet i personlig inkomstskatt”, påpekade källor från Skatteverket.

Egenföretagare och förmånstagare av IMV måste också komma ihåg att få denna minimiinkomst ger inte rätt till avdragen per stor familj och medlemmar av familjeenheten med funktionsnedsättning ansvarig, inte heller till moderskapsavdrag vilket också kan tillämpas i deklarationen.

De minderåriga i familjer som får IMV måste lämna in inkomstdeklarationen

I de fall av IMV förmånstagare familjer med minderåriga barn, rekommenderas det ”framläggande av en gemensam förklaring” av alla medlemmar i fall föräldrarna är gifta, förklarat från Social Security.

Om det motsatta händer och skattebetalarna inte är gifta kan du gå vidare genom att ansöka en deklarationfrån en förälder, tillsammans med barn och ett annat uttalande från den andra föräldern, individuellt.

Hur som helst, minderåriga barn ska lämna in deklarationenantingen individuellt eller gemensamt. Enligt socialförsäkringen kommer det inte att räcka med att de står på förälderns individuella deklaration som ättlingar.

Om egenföretagaren endast får Biståndstillägget, måste denne lämna in deklarationen?

Ja, när du är mottagare av Barnhjälpskomplementet du måste lämna in deklarationen, eftersom den delar IMV:s karaktär.

Enligt socialförsäkringen är alla IMV-bidragstagare, och därmed de som bara har fått barnhjälpskomplementet, är skyldiga att lämna inkomstdeklarationen motsvarande det år då de fick förmånen. Skyldigheten att presentera född med uppfattningen om hjälp”även om minimiinkomsten som statskassan kräver inte uppnås” att göra det.

IMV:s belopp ska inte stå i arbetsinkomstrutan, men annat stöd ska framgå

IMV är en skattefri inkomst, så det kommer inte att vara nödvändigt att inkludera det i inkomstdeklarationen, men det måste presenteras.

Vad som kommer att deklareras och beskattas i deklarationen som inkomst av arbete blir de inkomster eller belopp som överstiger 12 600 euro när en annan serie av stöd eller minimiinkomster tas emot för grupper som riskerar social utestängning.

I detta fall ska det deklareras och beskattas det där överskottet.

Exempel på deklaration för IMV-mottagare som får andra belopp

I sin guide 'Inkomst 2023: Frågor och svar för IMV-mottagare' ger socialförsäkringen ett exempel för en skattskyldig som 2023 har fått andra förmåner utöver Minimilevnadsinkomsten. Summan av beloppen skulle tvinga dig att deklarera och betala skatt -utöver att presentera INKOMST- den erhållna inkomsten:

  • Minsta levnadsinkomst: 2 280,85 euro.
  • Minsta insättningsinkomst: 7 567,40 euro.
  • Annat stöd från autonoma samhällen och lokala territoriella enheter av social karaktär: 2 800 euro.
  • Annat stöd från autonoma samhällen och lokala sociala enheter: 1 200 euro.

Summan av dessa belopp uppgår till 13 848 euro i inkomst. Detta överskrider gränsen på 1,5 gånger IPREM, dvs. 12 600 euro, så det överskjutande beloppet kommer att deklareras och beskattas. Alltså i avsnittet om full arbetsavkastning 1 248,25 euro kommer automatiskt att inkluderasvilket är det överskott som ska beskattas i INKOMST.

(13 848,25 – 12 600 = 1 248,25 euro)

WEB Inkomst: hur egenföretagare kan konsultera och deklarera denna information

Enligt Social Security, klicka på alternativetVisa flyttad data', som inkluderar ett informativt utdrag som förklarar att de inkomster som överstiger undantagsgränsen på 12 600 euro faktiskt är inkorporerade och beskattade.

I sin tur, för att presentera deklarationen online via Renta WEB genom bekräftelsen av utkastet som erbjuds av Skatteverket, redan Den proportionella del av IMV som motsvarar varje medlem i samboenheten kommer att framgå av skatteunderlaget.så egenföretagare eller skattebetalare kommer bara att behöva dumpa och bekräfta informationen.

När det fastställda gränsbeloppet för inkomst -12 600 euro- överskrids, och beloppen måste deklareras och beskattas, kommer förfarandet att på samma sättdumpning och bekräftande av informationen i deklarationen.

IMV-mottagare har även andra skyldigheter som följer av att erhålla förmånen.

Enligt Social Security, förutom den årliga presentationen av inkomstdeklarationen, förmånstagarna måste fullgöra andra skyldigheter som härrör från att få hjälp, såsom tillhandahållande av dokumentation och information till bevisa nödvändiga krav för att upprätthålla förmånenmed hänsyn till att om denna förmån görs förenlig med ekonomisk aktivitet borde vara upprätthålla kompatibilitetsvillkor som ger tillgång till denna hjälp.

Dessutom måste det kommuniceras varje förändring som påverkar uppfattningen av nyttan -om dess ändring, avstängning eller uppsägning-, såväl som adressändringar, inom en period av 30 kalenderdagar. Dessutom ingår meddelande om resor för mer än 90 dagar gjorda av någon medlem i familjeenheten.

Till sist, ”delta i integrationsstrategier som ministeriet främjar” är ett annat av de åtaganden som härrör från detta stöd, enligt socialförsäkringen.