Red.es förklarar stegen för egenföretagare i Digital Kit för att undvika bristande efterlevnad

Digital Kit-programmet har redan varit igång i mer än ett och ett halvt år. Under den tiden har Red.es, förvaltningsenheten för detta stöd, redan distribuerat nästan 300 000 bonusar digitalt till egenföretagare och småföretag med mindre än 50 anställda. Det betyder att mer än 1 350 miljoner euro från European Next Generation EU-medel har nått spanska små och medelstora företag för att implementera grundläggande digitaliseringslösningar.

Faktum är att Kit Digital redan är hjälpprogrammet för digitaliseringen av små och medelstora företag mest efterfrågade i historien. Dessa subventioner fungerar genom en bonus som egenföretagare får och som de kan investera i upp till tolv olika tjänster, såsom ett elektroniskt fakturaprogram, skapande av en hemsida eller hantering av verksamhetens sociala nätverk.

Idag finns det tusentals egenföretagare som precis har fått bidraget eller fortfarande befinner sig i en av faserna av implementering och tillhandahållande av tjänsten. Enligt Red.es är det viktigt att de följer alla skyldigheter Vad programmet innebär för båda förmånstagare som för digitaliseringsagenter vilka är de som, efter att ha rätt motiverat genomförandet och tillhandahållandet av tjänsten, tar ut stödet.

Red.es har publicerat olika tutorials och informativa videorsom den som infogas nedan, för att hjälpa egenföretagare och digitaliseringsagenter att följa programmets grunder och undvika alla typer av bristande efterlevnad vilket skulle kunna innebära att båda parter skulle behöva lämna tillbaka biståndspengar.

Skyldigheter som egenföretagare och digitaliserare har med Digital Kit

Så fort de ansöker om stöd från Kit Digital-programmet börjar de egenföretagare redan ha vissa skyldigheter. När Red.es har meddelat egenföretagaren att den digitala bonusen har beviljats ​​har förmånstagaren sex månader på sig att teckna avtal om lösningsförsörjning med en eller flera digitaliseringsombud.

Som förklarats av Red.es, den enhet som ansvarar för att hantera detta program, ”måste förmånstagare ta hänsyn till att, När de har fått besked om beviljandet av sin bonus har de sex månader på sig att använda den.”

Det är viktigt att följa dessa tidsfrister eftersom, som Red.es varnar, när dessa sex månader har gått”alla pengar på bonus som inte har förbrukats kommer att gå förlorad”. Efter undertecknandet av avtalen påbörjas den första fasen av implementeringen.

Implementera lösningen och utfärda fakturan

Driften av Digital Kit-programmet har två definierade faser: genomförandefasen och tjänsteförsörjningsfasen. Det är viktigt att komma ihåg att båda måste utföras och motiveras korrekt. Verifieringsprocessen för motivering utförs av Spaniens kammare, som en samarbetsenhet för programmet.

Den första fasen börjar när Red.es validerar ett avtal av tjänsteförsörjning som tecknats mellan företaget som får stödet och den digitaliseringsagent som det har valt. Från den dagen har digitaliseringsagenten tre månader att implementera den eller de lösningar som valts av det stödmottagande företaget. Dessutom måste du under samma period utfärda fakturan av de implementerade tjänsterna.

Källa: Red.es

Deadlines för att implementera lösningenutfärdande och betalning av fakturan börjar räknas när avtalet har validerats. Om verksamheten har mellan tio anställda och färre än 50 – det vill säga om den tillhör segment 1 – får den av företaget utvalda digitaliseringsombudet 3 månader på sig att implementera lösningen och utfärda fakturan. För sin del måste det stödmottagande företaget betala den icke stödberättigande delen under dessa tre månader.

Om egenföretagaren har mellan 0 och färre än tio anställda – det vill säga de tillhör segment två eller tre – ska deras digitaliseringsombud implementera lösningen eller lösningarna inom tre månader från avtalets giltighet och ska även utfärda fakturan inom den perioden.. Men i det här fallet kommer det stödmottagande företaget att ha ytterligare tre månader på sig att betala fakturan för den icke-berättigade delen.

Motivering av den första fasen

Digitaliseringsagenten måste implementera lösningen korrekt. Men har även ansvaret för att motivera arbetet under den tiden som har genomförts i var och en av faserna, eftersom det är den som kommer att samla in mängden av de implementerade tjänsterna.

För att ta betalt för den första delen av tjänsten måste den första fasen av implementeringen ha motiverats korrekt och inom denna tremånadersperiod.

Om agenten motiverar korrekt och ingen rättelse behövs som försenar hela processen, sker betalningen inom en period av 60 dagar.

Fånga
Källa: Red.es

Början av fas 2 efter utfärdande av faktura

Fakturan ska utfärdas inom tre månader efter giltigheten av avtalet mellan egen företagare och digitaliseringsombudet. Detta datum, enligt Red.es, är viktigt eftersom det är det som kommer att påbörja fas två.

Från början av denna fas är när digitaliseringsagenten måste tillhandahålla under tolv månader de lösningstjänster som redan har implementerats.

Efter dessa tolv månader har digitaliseringsagenten – som i den första fasen – skyldighet och ansvar att motivera att ha tillhandahållit tjänsten under tiden. Därefter har Red.es Jag skulle göra den andra betalningen motsvarande den andra fasen.

Fånga 2
Källa: Red.es

Enligt Red.es, ”är det mycket viktigt att även denna fas två genomförs och motiveras korrekt av digitaliseringsagenten”. Underlåtenhet att göra det kan leda till bristande efterlevnad av programmets regelverk.

Konsekvenser för egenföretagare och digitaliseringsagenter av att inte följa programmet

Underlåtenhet att uppfylla någon av skyldigheterna i det digitala kitet från det ögonblick då beviljandet av stödet meddelas, kan få konsekvenser för både digitaliseringsagenter och förmånstagare.

Å ena sidan, för digitaliseringsagent skulle innebära inte samla in motsvarande del av fas två. För stödmottagande företag av stödet skulle innebära subventionsåterbetalning motsvarande belopp som redan betalats till digitaliseringsombudet i den första fasen, tillsammans med dröjsmålsränta.

De skyldigheter som både det stödmottagande företaget och digitaliseringsombudet tar på sig ingår i de grunder som reglerar programmets drift.

Fånga 3
Källa: Red.es