TEAC klargör vilka nya företag som kommer att kunna betala mindre i år i bolagsskatt

I år kommer Skatteverket att låta tusentals företag få tillgång till olika sänkningar av bolagsskatten. Om bara en månad börjar deadline för att lämna in den årliga företagsdeklarationen och några små aktiviteter kommer att kunna få tillgång till reducerade skattesatser på 23 % eller till och med 15 %, i vissa fall.

En av de viktigaste minskningarna för småföretag är nedgången till 15 % av den nominella räntan för ”nyligen skapade” företag. Denna tiopunktssänkning av skattesatsen gäller i princip all verksamhet under första övningen som har ett positivt resultat, det vill säga de får fördelar, och nästa.

Även om denna minskning har varit i kraft i mer än ett decennium, finns den fortfarande kontroverser mellan företag om de exakta perioder under vilka denna sänkning av skattesatsen kan tillämpas. I denna mening, den centrala ekonomiska förvaltningsdomstolen (TEAC) redan enhetlig doktrin efter flera överklaganden från företag som försökt tillämpa en nominell ränta på 15 % under olika år.

Under vilka år kan företag tillämpa en reducerad skattesats på 15 % på företagsskatt?

Den reducerade skattesatsen på 15 % för nybildade företag är ett skatteincitament som regleras i artikel 29.1 i den nuvarande lagen 27/2014, av den 28 november, om bolagsskatt. Denna regel säger att alla företag kommer att kunna få tillgång till denna 15 % rabatt under det första året de gör vinster och under det följande året.

Kontroversen är att bestämma vad lagen hänvisar till med följande: nästa räkenskapsår då vinst erhålls eller räkenskapsåret efter det första under vilket vinst har erhållits?

Skillnaden, enligt olika experter som konsulterats, är viktig. Låt oss ta exemplet med ett företag som gjorde vinst för första gången 2021 men gick med förlust 2022. Om det skulle förstås att den reducerade skattesatsen gäller de första och på varandra följande åren, 2024 kunde detta avdrag inte tillämpas, eftersom 2022 var då jag hade rätt till det andra året av nedsättning, även om jag inte kunde tillämpa den på grund av att jag hade haft förluster .

Om man tvärtom förstod att den reducerade skattesatsen kunde tillämpas under det första året med ett positivt resultat och året därpå då vinster återigen görs, skulle samma företag ha kunnat betala endast 15 % igen 2024.

De 15 % gäller endast det första året då vinst gjordes och det följande året.

Inför denna fråga har Central Economic-Administrative Court (TEAC) utfärdade resolution 4696/2023 där den tolkar den tidsmässiga omfattningen av reducerad skattesats på 15 % tillämplig i bolagsskatten för nystartade företag som bedriver ekonomisk verksamhet.

Som klargjorts av TEAC föreskriver bestämmelsen i dess nuvarande lydelse att skattesatsen på 15 % ska tillämpas ”(…) under den första beskattningsperioden då beskattningsunderlaget är positivt och i följande (…).

Därför, som TEAC tolkar, företag De kan bara betala en ränta på 15 % eftersom det nyligen skapades, det första året då de hade ett positivt resultat och nästa år, oavsett om de har haft vinster eller förluster. Det vill säga att detta tillämpas i övningar på rad.

Andra krav på rabatten för ”nybildade företag”

Således kommer företag att vara berättigade till denna rabatt under det första året de har fått positiva resultat och under det följande året. Det vill säga att de kommer att betala 15 % för de aktiviteter som har haft ett positivt resultat för första gången antingen 2022 eller 2023.

Men, tillägger lagen, kommer följande företag att uteslutas från bedömningen av ”nyligen skapade”:

  • När ekonomisk verksamhet hade tidigare utförts av andra närstående personer eller enheter i den mening som avses i artikel 18 i denna lag och överförs, med någon laglig titel, till den nyskapade enheten.
  • När den ekonomiska verksamheten hade genomförts, under året före företagets bildande av en fysisk person som innehar ett intressedirekt eller indirekt, i kapitalet eller kapitalbasen i den nybildade enheten mer än 50 procent.

Nystartade företag eller ”framväxande företag” kan också betala en reducerad skattesats på 15 %

Som en nyhet har i år även den nya startuplagen utökats sänkningen med 15 % av den skattesats som företagen ska betala i bolagsskatt till de berörda företagen ”framväxande.” Enligt regeln kommer skattebetalare som har status som tillväxtföretag att betala skatt med 15 % i första skatteperioden i vilket, med nämnda villkor, skatteunderlaget är positivt och i nästa tre.

Det vill säga, i det här fallet, de företag som får övervägande om att ”uppstå”, De kunde betala skatt i totalt fyra år med 15 % från och med 2023. Om till exempel en verksamhet som uppfyller kraven för att betraktas som en ”startup” gav positiva resultat för första gången i år, skulle den beskattas med 15 % på sin vinst inte bara i år utan fram till 2026, så länge som den upprätthåller övervägandet under denna tid av att ”uppstå”. Om det i år hade förluster och dess första positiva år var 2024, skulle den reducerade skattesatsen på 15 % vara till 2027.

Enligt den nya startuplagen kommer en startup att betraktas som innovativ ”när dess syfte är att lösa ett problem eller förbättra en situation existerar genom utveckling av nya eller väsentligt förbättrade produkter, tjänster eller processer jämfört med den senaste tekniken och som medför en implicit risk för tekniskt eller industriellt misslyckande eller i själva affärsmodellen.