Tillverkare ber om högre bonus för transportörer som byter till elfordon

Den spanska föreningen för bil- och lastbilstillverkare (ANFAC) har lagt fram ett förslag med åtta åtgärder att bidra till en avkarbonisering av transportsektorn som är effektiv men konkurrenskraftig. ANFAC presenterade färdplanen för industriella fordon och bussar 2024-2026, som inkluderar en tvärgående åtgärd och sju prioriterade åtgärder inom olika områden för attgå vidare med målen att minska koldioxidavtrycket och CO2-utsläppen inrättats av EU. Europeiska unionens avkarboniseringsmål anger en minskning av utsläppen med 30 % för tunga fordon till 2030 och upp till 90 % 2040.

Föreningen eftersträvar således genom denna uppsättning förslag, att företag och transportörer ”kan genomföra den effektiva miljöomställningen, eftersom fordonet är deras arbetsredskap”. Detta uppnås med verkliga åtgärder, som ”hjälper till att upprätthålla konkurrenskraften för vägtransportsektorn, eftersom detta segment bidrar med 4,8 % till den spanska BNP”, rapporterade de från ANFAC. För att uppnå detta kan förändringsprocessen ”inte fokuseras bara på att minska utsläppen, utan snarare Det måste vara lönsamt för egenföretagare, små och medelstora företag och stora företagsa Félix García, kommunikationsdirektör på ANFAC.

Enligt García stödjer arbetsgivarna behovet ”att ökat engagemang från förvaltningarna”, såväl som ”åtgärder som lyckas uppmuntra övergången och en acceleration av laddningsinfrastrukturer”. Den ekologiska omställningsprocessen kräver fokus på de första användarna av fordon. ”Det är ditt arbetsredskap. De som behöver ges skattemässiga incitament att byta lastbil är egenföretagare och företag, inte till fordonstillverkarna, även om vi arbetar för att uppnå dessa 100 % elfordon med noll utsläpp.” Utan dessa skattelättnader kan ”språnget inte göras.”

ANFAC föreslår ett större stöd för övergången, både ekonomiskt och från förvaltningarna

Arbetsgivarna förespråkar större engagemang från förvaltningarna och större ekonomiskt stöd för att uppnå en ordnad omvandling av sektorn i den takt som fastställts av regeringarna. I detta syfte bad ANFAC ”att skydda konkurrenskraften för tunga fordonssektorn genom åtgärder som främjar de koldioxidutsläppsmål som fastställts av Europeiska unionen för 2030, förbättringar av Mitma Moves-planen fram till 2026, och inrättandet av en arbetsgrupp för industrin fordon och buss med administrationen.”

Wayne Griffiths, president för ANFAC, noterade vid presentationsevenemanget ”hans fulla engagemang för att främja koldioxidutsläpp, men att skilja utkolningen av industrifordon från koldioxidutsläppen av personbilar.” Presidenten betonade det viktiga kommersiella och ekonomiska beroendet av vägtransporter i vårt land, ”där nästan 90% av varorna transporteras på väg.”

Enligt ANFAC har dessa åtgärder föreslagits med avsikten att ”Spanien fortsätter att vara konkurrenskraftigt inom vägtransporter i Europa.” Dessutom, som en tvärgående åtgärd, Föreningen förespråkar att det tillsammans med förvaltningen skapas en arbetsgrupp för industrifordon och bussar på nationell nivå.som har som medlemmar ”de ministerier som ansvarar för sektoriella och industriella avkarboniseringsmål, fordonstillverkare och marknadsförare samt vägtransportörer av gods och passagerare”, för att komma överens om åtgärder.

Åtgärder föreslagna av ANFAC för att främja koldioxidutsläppen av transporter

När det gäller de prioriterade åtgärdsområdena föreslår ANFAC följande åtgärder:

  • Marknadsåtgärder. Kontinuitet för hjälpprogram för fordonsköp som i fallet med MITMA MOVES, men med förbättringar i deras tillvägagångssätt och tillämpning. För detta begärs att insamlingen av stöd går snabbt och eliminerar överflödiga administrativa kostnader. ”Vad vi kräver är att det ska finnas direkt stöd, i köpehandlingen. Om du måste vänta i tjugo månader för att få hjälp, vad detta i slutändan genererar är att det finns ett avskräckande.. Företaget, och framför allt det tunga fordonet, måste veta att de kan räkna med hjälp snart”, tillade Félix García. Förutom, År 2022 var bara 0,7 % av marknaden för registrerade kommersiella fordon elektrifierad, det vill säga ”med ett rent elfordon, med vätgas, batteri eller plug-in hybrid.” De CO2-mål som föreslås på europeisk nivå ”manar till att halvera utsläppen inom sju år.” Enligt García är andelen elektrifierade fordon så låg eftersom att göra gränsöverskridande resor är ett av problemen. ”I dag Idag är det inte möjligt att till exempel ta jordgubbar från Huelva till Paris eller till Amsterdam i en elektrisk lastbil, det måste vara diesel eller naturgas. Det finns inga vätgasstationer och det finns inga laddningsstationer; det finns ingen infrastruktur” förklarade García. ””Det är nödvändigt att påskynda laddningsinfrastrukturen, även med tanke på att den infrastruktur som krävs av en lastbil inte är densamma som för en personbil.”
  • Skatteåtgärder. Skatteåtgärder, som t.ex avdrag i bolagsskatt för köp av tunga fordon med låga utsläpp, förbättring av deras värdeminskning eller befrielse i den särskilda skatten på el för laddfordon, De är viktiga för att garantera energiomställningen inom transporter. Som nämndes av ANFAC:s kommunikationsdirektör, I andra länder uppmuntras redan avkarboniseringsprocessen. I Portugal, där olika skattelättnader tillämpas, är försäljningen av elbilar således tre gånger högre än i Spanien. ”Med bonusar för moms och företagsskatt, mekanismer som inte behöver uppfinnas, men som redan finns där, en snabbare övergång kan uppnås. Det räcker med att kopiera våra europeiska partners. I Portugal får företag redan bonusar.”
  • Bonusar är ett verktyg för att främja företagens lönsamhet under övergångsprocessen. ”När det gäller tunga fordon är praktiskt taget alla inköp från egenföretagare, små och medelstora företag eller stora företag, det vill säga det är deras arbetsredskap. Övergången måste säkerställa företagens lönsamhet så att processen är genomförbar.”García analyserade. Så, ”Om elfordon inte fungerar för dessa egenföretagare eller affärsmän, kommer de att fortsätta med dieselfordon.. Som detalj kostar ett traktorhuvud till en stor dieselsläp runt 100 000 euro, medan den rena elektriska ligger på runt en halv miljon. Om de har dessa kostnader och dessutom inte finns några laddningsställen måste de på något sätt stimuleras att göra förändringen.. För att göra detta måste vi inte bara fokusera på att minska utsläppen, utan förfarandet måste vara lönsamt.” Påskyndad amortering möjliggör också färre kostnader och fler fördelar för företagen. Dessa typer av åtgärder ”hjälper företag att ta steget mot elektromobilitet eller nollutsläpp. Nyckeln är att det är lönsamt för köparna, säger García.
  • Skapande av högeffekts infrastruktur för elektrisk laddning och tankning. Föreningen förespråkar skapa ett statligt centrum för utbyggnad av elfordonsladdning och alternativa infrastrukturer för bränslepåfyllning av fordon (CEIRVEA). García förklarade att ”skapandet av en laddningsinfrastruktur är viktigt, just nu finns det ingen. För lastbilar krävs större punkter i korridorerna och punkter som börjar på 450kw vardera..
  • Uppkoppling och automatisering av körfunktioner. ANFAC Parlamentet anser att det är en prioritet att tillåta cirkulation av tunga fordon med helautomatiska körfunktioner upp till SAE 4 autonominivå. Dessutom, inom ramen för det uppkopplade fordonet, måste användarnas integritet säkerställas i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR), samt definiera ett gemensamt ramverk för beskrivning av fordonsdata och skapa en tillgänglig datakatalog.
  • europeisk och spansk reglering. När det gäller europeiska bestämmelser, ANFAC kräver en enhetlighet av kriterier. Föreningen prioriterar att uppnå, ”med det förväntade stödet från det spanska ordförandeskapet, en tillfredsställande kompromiss om förordningen som bör fastställa gränsvärden för koldioxidutsläpp för tunga fordon, nu under diskussion.” För föreningen Det är viktigt att nå en rimlig slutlig och enhetlig överenskommelse om förslaget till Euro 7-emissionsstandarden, särskilt när det gäller tunga fordon. ”Föraren av en lastbil, oavsett fordonstyp, måste ha samma regler för att komma in i och cirkulera genom städer, oavsett om det är i Spanien eller något annat land. Har ingen mening Beroende på det europeiska landet skiljer sig reglerna och det finns olika regler.”förtydligade García.
  • Industripolitik. Enligt ANFAC påverkas Spaniens kommersiella och industriella fordonsfabriker av omvandlingen av mobilitet och behovet av att konkurrera internationellt baserat på sin teknologi. ”Skattelättnader är ett instrument som värderas högt av företag, och för närvarande är skatteincitamenten för FoU&I lägre i Spanien än i andra EU-länder. Därför måste de kämpa mot ökningen av oproportionerliga energikostnader i icke-energiintensiv industri, för att kompensera för ökningen av energikostnaderna i sektorer som inte klassificeras som elintensiva eller gasintensiva, men ”extremt känsliga för internationell konkurrens, såsom bilindustrin.”
  • Mobilitetsmodell. Mobilitetsmodellen måste vara anpassad till sektorns behov och fokusera på den utifrån en balanserad och homogen synvinkel i territoriet. Low Emission Zones (ZBE) är nyckeln till att minska förorenande gaser i stadskärnor, men ”Gemensamma grunder och kriterier behövs för att underlätta genomförandet av dem för kommuner, förutom att säkerställa att stadsgodstransportfordon kan komma åt dem.”. Från ANFAC fokuserar de på lågutsläppszoner och deras reglering. ”När EU ber om koldioxidutsläpp är det mest förnuftiga att eliminera tunga fordon från trettio år sedan; Fler fördelar uppnås genom att eliminera denna typ av fordon än genom att ersätta nyare dieselfordon, eftersom de släpper ut cirka 90 % mindre. Vi vill att det ska regleras för att förhindra att sådana gamla fordon kommer in”, förtydligade García.