Vad är (IRR Internal Rate of Return) och hur beräknas den?

En av önskemålen hos någon entreprenör är att kunna utvärdera lönsamheten för en investering eller ett projekt det är attraktivt.

I detta sammanhang är IRR eller intern avkastning Det är en av de mest relevanta finansiella indikatorerna när man analyserar lönsamheten för framtida investeringar.

Nu när du har ett litet sammanhang är det dags att förklara definition av IRR i detalj, hur man beräknar den och hur dess data tolkas.

 1. Vad är IRR eller Internal Rate of Profitability or Return?
 2. Hur beräknas IRR?
 3. Vad är IRR-formeln för?
 4. Hur tolkar man IRR-resultatet?
 5. Exempel på intern lönsamhet eller avkastning (IRR)
 6. Andra tips om vikten av IRR

Vad är IRR eller Internal Rate of Profitability or Return?

Innan du förklarar IRR-beräkning, är det nödvändigt att förstå dess innebörd. Den interna lönsamheten eller avkastningen är ett finansiellt mått som används för att utvärdera den ekonomiska bärkraften för ett projekt eller en investering. Ju högre IRR, desto högre uppskattade vinster.

Även om vi inledningsvis har berättat att det är en grundläggande indikator för entreprenörer, är den också en grundläggande indikator för företag. Faktum är att denna indikator används dagligen för att godkänna eller förkasta olika typer av investeringar. Detta verktyg ger en tydlig bild av möjliga vinster eller förluster i samband med ett projekt.

Vad är IRR-formeln för?

När man beslutar om man ska göra en investering är det viktigt att beräkna den förväntade avkastningen och avgöra om den kommer att vara lägre, lika med eller högre än kostnaden för att göra investeringen.

I detta sammanhang är Intern avkastning (IRR) spelar en grundläggande roll för att ge information om typ av intresse som måste uppnås så att den lönsamhet som investeringen genererar klarar av att täcka alla relaterade kostnader. Denna information fastställer en tröskel som bestämmer lönsamheten för en investering.

Hur beräknas IRR?

Även om sanningen är att IRR-beräkning kan vara överväldigande till en början, det innebär bara att följa fem enkla steg:

 • Beräkna alla kostnader för operationen.
 • Uppskatta den totala vinsten som verksamheten kommer att generera.
 • Subtrahera kostnaderna från vinsten för att få nettovinsten
 • Dela sedan nettovinsten med kostnaderna för verksamheten.
 • Multiplicera med 100 för att få en procentsats.

När du har genomfört de fem stegen får du vinstprocenten på din investering. Men för att förstå det bättre ska vi göra det bryta ner IRR med ett exempel.

Exempel på intern lönsamhet eller avkastning (IRR)

Föreställ dig att du har åtagit dig och har lyckats skapa din eget sneakermärke. Nu vill du öppna en ny butik i Madrid och dra nytta av vinsten som ditt företag har genererat.

Men innan du gör det vill du utvärdera om verksamheten blir lönsam eller om det tvärtom inte är värt det. För att göra detta måste du ta hänsyn till följande faktorer.

Initial kostnad för butiken: lokalen skulle kosta 25 000 euro per år och produktionskostnaden för skorna blir 10 % av dess totala värde (vi beräknar att sälja 3 000 par skor per år motsvarande 100 000 euro). Till allt detta skulle vi behöva lägga till de anställdas löner (50 000 euro per år) och några 10 000 euro i investering i reklam.

Nu när vi vet kostnaderna och har uppskattat vinsten för vår skobutik över ett helt år kan vi beräkna IRR för att veta om det kommer att vara lönsamt.

För att göra detta kommer vi att uppskatta de totala kostnaderna för att hålla butiken öppen under ett helt år. I detta fall skulle summan av allt som anges representera en kostnad på 95 000 euromedan vinsterna skulle vara 100 000 euro.

Nu kommer nästa steg att vara att beräkna nettovinsten, subtrahera från 100 000 euro i vinst Kära 95 000 euro i kostnader. I det här fallet beräknas en förmån på 5 000 euro.

Nu skulle det vara dags att dela dessa 5 000 euro med den totala kostnaden, som i det här fallet skulle vara 95 000 euro. I det här fallet skulle vi få ett resultat på 0,052 som, multiplicerat med 100, skulle ge en Lönsamhet eller avkastning på 5,2 %.

Hur tolkar man IRR-resultatet?

Tolkningen av resultatet av Intern avkastning (IRR) Det är avgörande att bestämma nästa steg att ta. Varje resultat har specifika konsekvenser som måste övervägas noggrant:

 • IRR > 0: Med detta resultat anses projektet livskraftigt, eftersom dess lönsamhet kommer att vara större än minimiavkastningen för att göra det. Det kan genomföras och skulle generera mer vinster än andra investeringar.
 • IRR < 0: Med detta resultat avvisas projektet eller investeringen, eftersom lönsamheten är lägre och bättre vinster skulle erhållas i andra säkra investeringar.
 • IRR = 0: Detta resultat är mindre avgörande, eftersom det tyder på att projektet varken genererar vinster eller medför förluster. Vid denna tidpunkt krävs en mer detaljerad analys av andra faktorer för att fastställa dess genomförbarhet.

Utöver ovanstående finns det andra faktorer som kan ingripa i beslutet, såsom till exempel behovet av finansiering för att genomföra projektet. I det här fallet utförs ytterligare beräkningar för att bestämma följande:

 • Om IRR är högre än kapitalkostnadenskulle projektet vara lönsamt.
 • Ja är mindredet är inte tillrådligt att investera.
 • Ja Det spelar ingen roll, Som vi antytt tidigare måste fler element analyseras för att kassera eller godkänna.

För att göra någon typ av investering är det viktigt att göra en IRR-beräkning korrekt och analysera resultaten på ett sammanhängande och övervägt sätt. Det är inte tillrådligt att fatta lätta beslut, med en lägsta vinstmarginal.

Andra tips om vikten av IRR

Vi lämnar några ytterligare tips som lyfter fram vikten av intern avkastning (IRR) i ekonomiskt beslutsfattande:

 • Utvärdera ekonomisk bärkraft: Genom att beräkna IRR kan du avgöra om ett projekt kommer att generera tillräckliga intäkter för att täcka investeringskostnaderna, vilket minskar de tillhörande riskerna.
 • Optimera resursallokering: IRR hjälper till att prioritera projekt och allokera begränsade resurser till de mest lönsamma investeringarna, vilket maximerar värdet för företaget eller investeraren.
 • Mät finansiell risk: En högre IRR kan indikera ett projekt med lägre finansiell risk, eftersom det ger en starkare avkastning i förhållande till den initiala investeringen.
 • Underlätta beslutsfattande: Genom att ge ett tydligt mått på lönsamheten förenklar IRR beslutsprocessen för både förvaltare och investerare, vilket gör det möjligt för dem att fatta välgrundade och informerade beslut.
 • Sätt upp ekonomiska mål: Att beräkna IRR hjälper till att fastställa realistiska finansiella mål och utvärdera om ett projekt uppfyller dem, vilket bidrar till företagets långsiktiga strategiska planering.
 • Attrahera finansiering: En stark IRR kan öka förtroendet hos investerare och långivare, vilket gör det lättare att få den finansiering som behövs för att genomföra projektet.
 • Identifiera risker och möjligheter: Genom att analysera olika IRR-scenarier kan möjliga risker och möjligheter i samband med projektet identifieras, vilket hjälper till att utveckla begränsnings- och exploateringsstrategier.
 • Övervaka prestanda: När projektet väl är igång kan IRR användas som ett resultatmått för att utvärdera om projektet uppfyller ekonomiska förväntningar och göra justeringar vid behov.