Jordbrukare som led förluster 2023 kan fortfarande begära IBI-befrielse för sina fastigheter

Bönder och ranchägare som har drabbats av en minskning av sin nettoprestation mellan 20 och 30 % jämfört med genomsnittet för de senaste tre åren kan de fortfarande begära IBI-undantaget för detta räkenskapsår 2023 i de landsbygdsfastigheter som berörs av exploateringsverksamheten, enligt artikel 12 i RD-lagen 4/2023, den 11 maj, Brådskande åtgärder i jordbruks- och vattenfrågor som svar på torkan och de försämrade förhållandena inom primärsektorn till följd av krigskonflikten i Ukraina och väderförhållandena.

Det slår också kungliga förordningen fast De egenföretagare i fält som har betalat motsvarande avgift under detta år kan begära återbetalning.så länge de uppfyller kraven.

Genom den antas olika åtgärder, bl.a denna skattebefrielsei syfte att ”lindra de ekonomiska konsekvenserna av torkan och den nuvarande bristen”, samt andra administrativa åtgärder för att mildra situationen inom sektorerna berört av vattenkrisen.

De egenföretagare på landsbygden som har betalat kommunalskatten kan begära återbetalning

Sedan godkännandet den 11 maj av kunglig förordning 4/2023 har befrielse från fastighetsskatteavgiften, motsvarande detta år, beviljats ​​för ”de lantbrukare och lantbrukare som lidit förlust mot de tre föregående åren, på de landsbygdsfastigheter som påverkas av jordbruks- eller boskapsexploatering,” förklarade Sandra Hernanz, en juristexpert i skatterätt, ”som också ratificerades i samråd av generaldirektoratet för skatter i juli förra året.”

Närmare bestämt, som anges i texten, förutsatt att ägarna till dessa innehav har lidit en minskning av nettoresultatet av dess verksamhet med minst ”20 % jämfört med genomsnittet för de senaste tre åren i områden med naturliga begränsningar” (eller specifikt för artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013) och 30 % för andra områden, gäller ”över hela det nationella territoriet”.

Sålunda kommer denna skattelättnad ”att tillämpas på ägare till jordbruks- och djurgårdar som har nämnda landsbygdsfastigheter anvisade verksamheten i ägandehänseende”, dvs. att ägarna till jordbruksfastigheterna ”också ska vara ägare till lantfastigheterna”Hernanz förklarade.

I detta avseende, som citeras i det kungliga dekretet, jordbrukare och ranchägare som har betalat kvitton för innevarande räkenskapsår, ”kan begära de belopp som betalas till sin lokala enhetså länge de uppfyller de krav som lagen ställer”, förtydligade advokaten, och när det gäller de kommuner som tillämpar påslagsprocent med avgiften exempelvis ”när en bostad står tom, Undantaget kommer även att gälla tilläggsavgifter som omfattar alla”tillade advokaten.

Vilka är kraven som fastställs av det kungliga dekretet för IBI-undantaget?

Enligt resolutionen av den 9 juni 2023, som reglerar kompensationsförfarandet för befrielsen i skatten på landsbygdsfastigheter för år 2023, som föreskrivs i artikel 12 i Kunglig lagdekret 4/2023, definierar kraven för beviljandet av detta. , som måste ”krävas av de behöriga lokala enheterna”:

  • Att fastigheter av landsbygdskaraktär, ”från vars IBI-bidrag dispens begärs”, påverkas av utvecklingen av verksamheten på gårdarnabåde jordbruk och boskap.
  • Att gårdarnas ägare är ägare (matrikelägare) av nämnda fastigheter.
  • att rubrikerna har drabbats av en minskning av sin nettoprestation på minst 20 %, med avseende på genomsnittet 2020, 2021 och 2022, i specifika områden och med naturliga begränsningar, och 30 %, även med avseende på genomsnittet för de tre föregående åren, för de som inte är i sådana betingelser.

Som advokaten tillade krävs enligt lagen en uttrycklig begäran från berörda parter för att tillämpa undantaget. ”Befrielserna från kvoten får inte deklareras på ett generellt sätt för alla skattskyldiga, men att både den uttryckliga begäran och den (…) såsom kontroll av de omständigheter som ger rätt till dispens”.

Vad fastställs i artikel 32 i förordningen i direktiv nr 1305/2013 för ”områden med naturliga eller specifika begränsningar?”

För områden med naturliga begränsningar eller andra specifika begränsningar gäller förordningen klargör det:

1. Medlemsstaterna ska, på grundval av punkterna 2, 3 och 4, utse zoner (…) enligt följande kategorier:

  • bergsområden;
  • andra områden än bergsområden med betydande naturliga begränsningar; och
  • andra områden med specifika begränsningar.

2. De anvisade fjällområdena kommer att kännetecknas av ”en avsevärd begränsning av möjligheterna att använda marken och en avsevärd ökning av de kostnader som krävs för att bearbeta den” på grund av:

  • Förekomsten av hårda klimatförhållanden som avsevärt minskar den vegetativa perioden på grund av höjden.
  • Förekomsten (på lägre höjder) av sluttningar som är för branta för användning av maskiner eller som kräver användning av mycket dyr specialutrustning, eller en kombination av båda, på större delen av platsen. Även de områden som ligger norr om 62:a breddgraden och några angränsande områden.
  • Andra områden än bergsområden med betydande naturliga begränsningar, baserat på olika kriterier, baserat på specifikationerna i bilaga III till denna förordning.

Hur kan en egenföretagare på landsbygden begära dispens från IBI?

Lokala enheter måste kräva ackreditering av kraven, som anges i kunglig lagdekret 4/2023, av den 11 maj, ”med alla bevismedel som tillåts enligt lag”. Till exempel, ansvarsdeklarationer, offentliga handlingar, skattedeklarationer från berörda parter eller skatteregisterbland annat.

Vidare, som klargörs i förordningen, för att styrka om jordbruks- eller djurgårdarna är belägna i områden med naturliga begränsningar eller andra specifikationer, som nämnts i föregående avsnitt, ”Lokala enheter måste kontakta de organ som ansvarar för jordbruk och boskap i varje autonom region.”.

Slutligen, när de nödvändiga kontrollerna har utförts, kommer det behöriga organet för generalsekretariatet för autonoma och lokala finansieringar att ”diktera lämplig lösning och ersättningsbelopp”, enligt RD.